TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (5)
Cilt: 30  Sayı: 5 - Mayıs 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 278 - 280
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığı Tanısı Almış Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Klinik Şekilleri Arasında Plazma Homosistein Seviyesi Farklı Mıdır?
Is There any Difference in Plasma Homocysteine Levels Among Various Clinical Types of Angiographically Determined Coronary Artery Disease
Engin BOZKURT, M. Kemal EROL, Mahmut AÇIKEL, Mustafa YILMAZ, Sait KELEŞ, Şule KARAKELLEOĞLU
Sayfalar 281 - 285

3.
Değişik Manevralarla Sağ ve Sol Atriyum Basınçlarındaki Değişimlerin Saptanması
Effects of Various Maneuvers on the Right and Left Atrial Pressures
Şevket GÖRGÜLÜ, Abdurrahman EKSİK, Mehmet EREN, Seden ÇELİK, Bahadır DAĞDEVİREN, Tayfun GÜROL, Bülent UZUNLAR, Hüseyin UYAREL, Tuna TEZEL
Sayfalar 286 - 290

4.
Girişimsel Kardiyoloji'de Distal Embolizasyondan Korunma Cihazları
Distal Embolisation Protection Devices in Interventional Cardiology
Oğuz YAVUZGİL, Mehdi ZOGHİ, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 291 - 298

5.
Kendiliğinden İyileşen İnternal Torasik Arter Greft Disseksiyonu Olgusu
Spontaneous Healing of the Dissection of the Internal Mammarian Artery Graft
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Sinan DAĞDELEN, Vedat BAYER, Cem ALHAN
Sayfalar 299 - 301

6.
Bir Restriktif Kardiyomiyopati Olgusu ve Aile Taraması Bulguları
A Case of Restrictive Cardiomyopathy and Findings of Family Screening
Dilek URAL, Ahmet VURAL, Ayşen AĞAÇDİKEN, Ertan URAL, Teoman KILIÇ, Göksel KAHRAMAN, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 302 - 309

7.
Stentin Balondan Erken Ayrılması ve Stent Migrasyonu: Nadir Görülen Bir Komplikasyonun Takibi
Long-term Clinical and Angiographic Follow-up a Rare Stent Complication: Early Stent Deployment. A Case Report
Yılmaz NİŞANCI, Ahmet Kaya BİLGE, Aytaç ÖNCÜL, Ercüment YILMAZ
Sayfalar 310 - 312

OLGU
8.
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanılması Sonrası Gelişen Abdominal Rektus Kılıfı Hematomu:Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Rectus Sheath Hematoma in Patients Undergoing Low Molecular Weight Heparin Therapy: Case Reports and Review of the Literature
Bahri AKDENİZ, Sonay TÜRKER, Y.Özgür ASLAN, Sema GÜNERİ
Sayfalar 313 - 316

9.
Egzersizle Oluşan Nörokardiyojenik Senkop
Exersice-Induced Neurocardiogenic Syncpe
Erdem DİKER, Kadir POLAT, Sinan AYDOĞDU
Sayfalar 317 - 319

10.
Bilinen Hiçbir Risk Faktörü Olmayan Akut Koroner Sendromlu Genç Bir Hasta
Acute Coronary Syndrome in a Young Man with no Known Risk Factor
Ertan ÖKMEN, Hüseyin UYAREL, Arda ŞANLI, İbrahim SARI, İsmail ERDEM, Neşe ÇAM
Sayfalar 320 - 323

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale