TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - Mart 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 150 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
İleri Mitral Yetersizliği Sistolik Disfonksiyon Halindeki Sol Ventrikülde Mural Trombüs Oluşumunu Önleyebilir mi?
May Mitral Regurgitation Prevent Thrombus Formation in the Left Ventricle in Patients with Global and Segmentary Systolic Dysfunction?
Nihal ÖZDEMİR, Enver DAĞLAR, Cihangir KAYMAZ, Osman KARAKAYA, Murat AKÇAY, Murat YÜCE, Olcay ÖZVEREN, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 155 - 160

3.
Mitral Darlikli Hastalarda P Dalga Dispersiyonu Ve Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti İşleminin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi
P Wave Dispersion in Patients with Mitral Stenosis and Effects of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty on P Wave Dispersion
Hasan TURHAN, Ertan YETKİN, Yüksel AKSOY, Orhan MADEN, Kubilay ŞENEN, M.Birhan YILMAZ, Mehmet İLERİ, Ramazan ATAK, Sengül CEHRELİ, Emine KÜTÜK
Sayfalar 161 - 165

4.
Kronik Tam Tıkalı Koroner Arter Lezyonlarında Stentle Kombine Lazer Anjiyoplasti: Uzun Dönem Klinik ve Kantitatif Anjiyografik Sonuçlar
Laser Angioplasty Followed by Stent Implantation in Chronic Coronary Occlusions: Long-term Clinical and Quantitative Angiographic Results
Erhan BABALIK, Tevfik GÜRMEN, Murat GÜLBARAN, Servet ÖZTÜRK, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 166 - 171

5.
Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Sol Atriyal Mekanik Fonksiyonlar
Left Atrial Mechanical Functions in Patients with Congestive Heart Failure
M. Kemal EROL, Mustafa YILMAZ, Mahmut AÇIKEL, Engin BOZKURT, Hüseyin ŞENOCAK
Sayfalar 172 - 176

6.
Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Venöz Yoldan Biventriküler Stimülasyonun Uygulanması
Biventricular Pacing by Transvenous Route in Patients with Dilated Cardiomyopathy
Enis OĞUZ, Ahmet AKYOL, İzzet ERDİNLER, Ertan ÖKMEN, Hüseyin UYAREL, Orhan ÖZER, Zeynep TARTAN, Kadir GÜRKAN, F.Tanju ULUFER
Sayfalar 177 - 182

7.
Kalp Transplantasyonunda 3 Yıllık Deneyim
Three-Years Experience in Heart Transplantation
Ahmet HAMULU, Tahir YAĞDI, Sanem NALBANTGİL, Mustafa ÖZBARAN
Sayfalar 183 - 190

8.
Koroner Arter Hastalığı Anjiyografik Olarak Saptanmış Olgularda Risk Faktörlerinin Dağılımı
Prevalence of Risk Factors in Patients with Angiographically Demonstrated Coronary Artery Disease
Kenan SÖNMEZ, Ahmet AKÇAY, Murat GENÇBAY, Mustafa AKÇAKOYUN, Durmuş DEMİR, Orhan Hakan ELÖNÜ, Selçuk PALA, Nilüfer Ekşi DURAN, Muzaffer DEĞERTEKİN, Fikret TURAN
Sayfalar 191 - 198

9.
Türk Kardiyologları 2001 Yılı Yayınlarında Bir Önceki Yılı Telafi Edici Aşamada
International Cardiovascular Publications from Turkey Surged in 2001
Altan ONAT
Sayfalar 199 - 207

10.
Oral Sildenafil Sitrat'ın Sıradışı Bir Kullanımı
Extraordinary Use of Oral Sildenafil Citrate
Erdem DİKER, Sinan AYDOĞDU
Sayfalar 208 - 210

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale