TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (12)
Cilt: 29  Sayı: 12 - Aralık 2001
EDITORYAL YORUM
1.
Web Sayfası ve Kaliteli, Hızlı, Düzenli Yayınıyla, TKD Arşivi'nin 2001 Yılı
Archives of TSC in 2001
Altan ONAT
Sayfalar 733 - 734
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Ölümleri ve Koroner Kalp Hastalığını Öngördürmede Toplumumuzda Ailenin Ekonomik Durumunun Rolü
Role of Family Income in Predicting All-cause Deaths and Coronary Heart Disease Events Among Turkish Adults
Altan ONAT, Ömer UYSAL, Vedat SANSOY
Sayfalar 735 - 740

3.
Plazma P-Selektin Düzeylerinin Koroner Balon Anjiyoplasti Sonrası Gelişen Restenozla İlişkisi
The Relationship Between Plasma Soluble P-selectin Levels and Restenosis After Coronary Baloon Angioplasty
Meral KAYIKÇIOĞLU, Levent CAN, Hakan KÜLTÜRSAY, Serdar PAYZIN, Nihal ERDEM, Aytül Zerrin, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 741 - 746

4.
MYOKARDİYAL REVASKÜLARİZASYONDA İNTERNAL TORASİK ARTERİN SEQUENTİAL KULLANIMI: 430 Hastanın Orta ve Uzun Dönem Sonuçları
Sequential Use of Internal Thoracic Artery in Myocardial Revascularization: Mid- to Long- term Results of 430 Patients
Cihat BAKAY, Ersin EREK, Ece SALİHOĞLU, Barbaros KINOĞLU, Mehmet Salih BİLAL, Servet ÖZTÜRK
Sayfalar 747 - 755

5.
İleri Derecede Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Biventriküler Kalp Pilinin Kardiyak Performans ve Klinik Duruma Etkisi
Effects of Biventricular Pacing on Cardiac Performance and Clinical Status in Patients with Advanced Congestive Heart Failure
Enis OĞUZ, Bahadır DAĞDEVİREN, Ahmet AKYOL, İzzet ERDİNLER, Tuba BİLSEL, Kadir GÜRKAN, Tuna TEZEL, F. Tanju ULUFER
Sayfalar 756 - 761

DERLEME
6.
Egzersiz ve Lipidler
Exercise and Lipids
Sevgi YALIN, Hasan GÖK
Sayfalar 762 - 769

OLGU
7.
Uzun QT Sendromlu Bir Hastada Polimorfik Ventriküler Taşikardi: Pacing'e mi Bağlı?
Polymorphic Ventricular Tachycardia in a Patient with Long QT Syndrome: Due to Pacing?
Ata KIRILMAZ
Sayfalar 770 - 773

EDITÖRDEN
8.
Editöre Mektup: Miyokard İnfarktüsü Nedeni Miyokardiyal Bridging mi?
Letter To The Editor:Is Myocardial Bridging due to Myocardial Infaction?
Emrullah Başar
Sayfalar 774 - 776
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale