TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (12)
Cilt: 28  Sayı: 12 - Aralık 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 724 - 726
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORYAL YORUM
2.
Yüzyıl Dönümünde TKD Arşivi: İnternette Yayın ve 10-yıllık CD-ROM
Yüzyıl Dönümünde TKD Arşivi: İnternette Yayın ve 10-yıllık CD-ROM
Altan ONAT
Sayfalar 727 - 728
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
İntrakoroner Stent Uygulanan Olgularda Trombosit Aktive Eden Faktör Düzeyi ve Restenoza Etkisi
Plasma Platelet Activating Factor Levels in Patients Undergoing Stent Implantation and Its Effect on Restenosis
Y.Cevat ŞEKURİ, Hakan KÜLTÜRSAY, Y.Levent CAN, Meral KAYIKÇIOĞLU, Afig HÜSEYINOV, Mustafa AKIN, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 729 - 733

4.
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Serum Kolesterol Düzeyi ve Streptokinazın Kolesterol Düzeyine Etkisi
Serum Cholesterol Levels in Acute Myocardial Infarction and the Effect of Streptokinase on Cholesterol
Y.İbrahim DEMİR, Cengiz ERMİŞ, Hüseyin YILMAZ, Aytül BELGİ
Sayfalar 734 - 739

5.
Düzeltilmiş QT Dispersiyonunun Kritik Koroner Arter Darlığını Saptamada Dobutamin Stres Ekokardiyografiye Katkısı
Contribution of Corrected QT Dispersion (QTcd) to Dobutamine Stress Echocardiography in Diagnosing Critical Coronary Artery Stenosis
Y.Kürşad ERİNÇ, Y.Mehmet UZUN, Oben BAYSAN, Cem BARÇIN, Hayrettin KARAEREN, Celal GENÇ, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 740 - 746

DERLEME
6.
Koroner Yavaş Akım ve Miyokardiyal İskemi İlişkisinin TIMI Kare Sayısı ve İntrakoroner Ultrason Ölçümleri ile Değerlendirilmesi
Assessment of the Relationship of Slow Coronary Flow and Myocardial Ischemia by Using TIMI Frame Count and Intracoronary Ultrasound
Sinan DAĞDELEN, Bengi YAYMACI, Akın İZGİ, Nuri KURTOĞLU, Onur DEMİRKOL, Serdar SOYDİNÇ, İsmet DİNDAR
Sayfalar 747 - 751

7.
Supravalvüler Aort Stenozlu Dokuz Vakanın Değerlendirilmesi
Evaluation of Nine Cases with Supravalvular Aortic Stenosis
Özlem M.BOSTAN, Ergün ÇİL
Sayfalar 752 - 756

OLGU
8.
Scimitar Sendromu ile Birlikte Aort Koarktasyonu
Scimitar Syndrome Associated with Coarctation of Aorta
Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU, Nazan ÖZBARLAS, Sevcan ERDEM, Gülbin KARAKOÇ
Sayfalar 757 - 759

9.
Ehlers-Danlos Sendromlu Bir Olguda Koroner Arter Disseksiyonu Nedeniyle Gelişen Akut Miyokard İnfarktüsü
Acute Myocardial Infarction Due to Coronary Artery Dissection in a Patient With Ehlers-Danlos Syndrome
Ramazan TOPSAKAL, Y.Namık Kemal ERYOL, Ergün SEYFELİ, Altan KOÇ, Emrullah BAŞAR, Servet ÇETİN
Sayfalar 760 - 762

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale