TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (11)
Cilt: 28  Sayı: 11 - Kasım 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 660 - 663
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Aort Yetersizliğinde "Vena Contracta"nın Belirleyicileri ve Ciddiyet Tayinindeki Değeri
The Determinants of Vena Contracta and Its Value in Evaluating Severity of Aortic Regurgitation
Mehmet EREN, Osman BOLCA, Bahadır DAĞDEVİREN, Abdurrahman EKSİK, Yekta GÜRLERTOP, Şevket GÖRGÜLÜ, Tuna TEZEL
Sayfalar 664 - 672

DERLEME
3.
Romatizmal Mitral Darlığı Olan Hastalarda Sessiz Beyin İnfarktı Sıklığı
Silent Brain Infarction in Patients with Rheumatic Mitral Stenosis
İlyas AKDEMİR, Sinan DAĞDELEN, Şükrü ÇELİK, Nuran AKDEMİR, Hanife ERKAL, Handan MISIRLI, Murat YÜCE, Murat AKÇAY
Sayfalar 673 - 677

4.
Esansiyel Hipertansiyonda Sol Ventrikül Kitlesi ile Bölgesel Diyastolik Fonksiyon Arasındaki İlişki
Relationship Between Regional Diastolic Function and Left Ventricular Mass in Essential Hypertension
Y.Suat ALTINMAKAS, Sezai YILDIZ, Y.Temuçin OĞUŞ, Cihangir UYAN, Hüseyin GÜNDÜZ, Nurgül KESER, Oral PEKTAŞ
Sayfalar 678 - 683

5.
Esansiyel Hipertansiyonda Lisinopril ve Losartanın Ambulatuvar Kan Basıncı Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Effects of Losartan and Lisinopril on the Ambulatory Blood Pressure in Previously Untreated Patients with Mild to Moderate Essential Hypertension
Hasan VURAL, Timur TİMURKAYNAK, Bülent BOYACI, Rıdvan YALÇIN, Atiye ÇENGEL, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 684 - 691

6.
Koroner Baypas Hastalarına, E ve C Vitamini Verilmesinin, Ameliyat Sonrası Erken Dönemdeki Etkileri
Early Postoperative Effects of Vitamin E and C Supplement on Coronary Bypass Patients
Y.Ahmet BALTALARLI, İbrahim GÖKŞİN, Gökhan ÖNEM, Ercan GÜRSES, Bahadır SAVAŞ, Oya RENDECİ, Mustafa SAÇAR
Sayfalar 692 - 695

7.
Koroner Yavaş Akım Olgularında Atriyal "Pacing" Yöntemi ile İskemik Cevabın Araştırılması
The Investigation of the Ischemic Response in the Patients with Coronary Slow Flow by Atrial Pacing
Bengi YAYMACI, Sinan DAĞDELEN, Onur DEMİRKOL, Birol SAY, Füsun GÜZELMERİÇ, Yelda BAŞARAN, İsmet DİNDAR
Sayfalar 696 - 700

OLGU
8.
Perikardiyal Tutulum Gösteren Kardiyak Amiloidoz
Cardiac Amyloidosis Involving the Pericardium
Özhan GÖLDELİ, Bahri AKDENİZ, Sema GÜNERİ
Sayfalar 701 - 702

9.
Mitral ve Aort Protez Kapağı Olan Bir Hastada Koroner Emboliye Sekonder Gelişen Akut Miyokard İnfarktüsü
Acute Myocardial Infarction Secondary to Coronary Embolism in a Patient with Mitral and Aortic Valve Prothesis
Mustafa YILMAZ, Mahmut AÇIKEL, Engin BOZKURT, Vedat DAVUTOĞLU, Necip ALP
Sayfalar 703 - 705

DERLEME
10.
Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi ve Tedavi Yaklaşımları
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy and Therapeutical Approaches
Ertan ÖKMEN, İzzet ERDİNLER, Neşe ÇAM
Sayfalar 706 - 717

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale