TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - Nisan 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 132 - 135
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Erişkinlerimizde Kan Basıncı: 8-yıllık Seyri, Tedavi Oranı, Koroner Kalp Hastalığı ile ve Bazı Etkenlerle İlişkileri
Investigations Blood Pressure Levels in Turkish Adults: 8-year Trends, Rate of Treatment, Relationship to Other Risk Factors and to Coronary Disease
Altan ONAT, Vedat SANSOY, Beytullah YILDIRIM, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Hüseyin AKSU, Nevzat USLU, Necmettin GÜRBÜZ
Sayfalar 136 - 143

3.
Wolff-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda Aksesuar Yolun EKG İle Lokalizasyonunu Sağlayan Yeni Bir Akım Şemasının Oluşturulması Ve Aynı Amaçla Önerilmiş Olan Üç Akım Şemasının Sınanması
A New Electrocardiographic Algorithm to Localize the Accessory Pathway in Patients with Wolff-Parkinson-White Syndrome and Prospective Study of Three Electrocardiographic Algorithms Proposed for the Same Purpose
Alpay SEZER, Kâmil ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Ercüment YILMAZ, Zehra BUĞRA, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 144 - 155

4.
Solunum Fazlarında Dispersiyon Değişimleri: Maksimum İnspirasyon Ve Ekspirasyonun Rolü
Changes in QT Dispersion Magnitude During Respiratory Phases: Role of Maximum Inspiration and Expiration
Ertan YETKİN, Ahmet YANIK, Makbule KUTLU, Mehmet İLERİ, Sengül ÇEHRELİ
Sayfalar 156 - 158

5.
Stentsiz Biyoprotezle Aort Kapak Replasmanı: Olguya Dayanan Bildiri
Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis: A Report of 21 Cases
Belhhan AKPINAR, Mustafa GÜDEN, Bülent POLAT, Ertan SAĞBAŞ, İlhan SANİSOĞLU, Bingür SÖNMEZ, Cemi DEMİROĞLU
Sayfalar 159 - 162

6.
Düşük Riskli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda 2. Ay Egzersiz Testinin Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Maximal Exercise Testing After Uncomplicated Myocardial Infarction
Zerrin YİĞİT, Deniz GÜZELSOY, Vedat SANSOY
Sayfalar 163 - 169

7.
Koroner Anjiyografinin Açlık Plazma Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Coronary Angiography on Fasting Plasma Lipid Values
Abdurrahman OĞUZHAN, Tahir DÖNMEZ, Ercan VAROL, Kurtuluş ÖZDEMİR, Adnan ABACI, H. L. KISACIK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 170 - 172

8.
Kararsız Anginada Erken Prognozu Göstermede Troponin-T'nin Değeri
Value of Troponin-T in Assessment of Early Prognosis of Unstable Angina
Mehmet EREN, Mehmet AKSOY, Ayşe EMRE, Mustafa POLAT, Metin GÜRSÜRER, Birsen ERSEK
Sayfalar 173 - 178

DERLEME
9.
Derleme Ventriküler Aritmilerin Tedavisi: Yeni Perspektifler
Review Treatment of Ventricular Arrhythmias- New Perspectives
Erdem DİKER
Sayfalar 179 - 187

OLGU
10.
Olgu Bildirisi Yenidoğan Döneminde Semptomatik Olan Ebstein Anomalisinde Fonksiyonel ve Anatomik Pulmoner Atrezi
Case Report Functional and Anatomical Pulmonary Atresia Associated with Ebstein's Anomaly Appearing in the Neonate
Ahmet ÇELEBİ, Gülhis BATMAZ, Gülay AHUNBAY, Mehmet VURAL, Teoman ONAT
Sayfalar 188 - 191

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale