TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (10)
Cilt: 27  Sayı: 10 - Aralık 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 658 - 661
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

EDITORYAL YORUM
2.
Editörden[1999 Yılında Gördüğü Rağbete TKD Arşivi Yanıt Verdi]
Editorial
Altan ONAT
Sayfalar 662 - 663
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Hipertrofik Kardiyomiyopati Ailelerinde 403Arg-Gln Missens Nokta Mutasyonu ve Bunun Ani Kardiyak Ölümle İlişkisi
Clinical Investigations 403Arg-Gln Missence Point Mutation of ß-Myosin-Heavy-Chain in Hypertrophic Cardiomyopathy Families in a Diverse Turkish Population and its Relation with Sudden Cardiac Death
Emine KÜÇÜKATEŞ, Murat ERSANLI, Nazmi GÜLTEKİN, Nur SAYHAN, Haşim MUTLU, Ersin KALFOĞLU, Recep ÖZTÜRK, Mehmet SEVEN, Funda ÖZTUNÇ
Sayfalar 664 - 671

4.
DDDR ve VVIR Pil Modlarının Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Ekokardiyografi ve Egzersiz Testi ile Karşılaştırılması
Evaluation of the Effects of DDDR and VVIR Pacemakers on Cardiac Functions with Exercise Test and Echocardiography
Ertan ÖKMEN, İzzet ERDİNLER, Ahmet AKYOL, Enis OĞUZ, Şükrü EKŞİNAR, F. Tanju ULUFER
Sayfalar 672 - 676

5.
Anterior veya Antero-İnferior Akut Miyokard İnfarktüsünde Giriş Elektrokardiyogramının Çok Damar Hastalığını Öngörmedeki Değeri
Usefulness of the Adminission Electrocardiogram for Identifying the Multi-vessel Disease in Anterior and Anterior-inferior Acute Myocardial Infarction
Turhan KÜRÜM, Erkan ÖZTEKİN, Fatih ÖZÇELİK, Hüseyin EKER, Cengiz KORUCU, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 677 - 680

6.
Akut İnferior Miyokard İnfarktüsünde Sirkumfleks Arter ve Sağ Koroner Arter Tıkanmasının Giriş Elektrokardiyogramından Ayırımı
Differentiation Between Occlusion of the Left Circumflex Artery and Right Coronary Artery from the Admission Electrocardiogram in Inferior Acute Myocardial Infarction
Turhan KÜRÜM, Erkan ÖZTEKİN, Fatih ÖZÇELİK, Hüseyin EKER, Cengiz KORUCU, Mevlüt TÜRE, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 681 - 686

7.
Atriyal Septal Anevrizma ve Klinik Önemi
Atrial Septal Aneurysm in Adult Patients
Serdar KÜÇÜKOĞLU, Haşim MUTLU, Zerrin YİĞİT, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, İlham TOKATLI, Nazan KANAL, Barış ÖKÇÜN, Sinan ÜNER
Sayfalar 687 - 691

8.
Yenidoğan İzole Pulmoner Stenozunda Pulmoner Valvüloplastinin Yeri
Pulmonary Balloon Valvuloplasty for the Treatment of Isolated Pulmonary Valve Stenosis in the Newborn
Arda SAYGILI, Jean François PİECHAUD, Philippe BONHOEFFER, Gülhis BATMAZ, Damien BONNET, Daniel SİDİ, Jean KACHANER
Sayfalar 692 - 696

9.
Türk Erişkinlerinde Sigara İçimi: Kadınlarımızda Tiryakilik Artma Yolunda
Smoking Among Turkish Adults: Rising Trend in Women
Altan ONAT, Hüseyin AKSU, Nevzat USLU, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Beytullah YILDIRIM, Necmetin GÜRBÜZ, Vedat SANSOY
Sayfalar 697 - 700

DERLEME
10.
Derlemeler Otonom Sinir Sistemi ve Aritmiler
Reviews Autonomic Nervous System and Arrhythmias
M. Bülent ÖZİN
Sayfalar 701 - 707

11.
Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Atriyal Pacing Uygulamaları
The Prevention of Atrial Fibrillation by Atrial Pacing
Remzi KARAOĞUZ, Muharrem GÜLDAL
Sayfalar 708 - 710

OLGU
12.
Olgu Bildirisi Habis Vazovagal Senkopun Hız Düşmesine Yanıtlı Çift Odacıklı Kalp Pili ile Tedavisi: Olgu Sunusu
Case Report Treatment of Malignant Vasovagal Syncope with Dual-chamber Rate-drop Response Pacemaker: A Case Report
İzzet ERDİNLER, Ahmet AKYOL, Ertan ÖKMEN, Kadir GÜRKAN, Tanju ULUFER
Sayfalar 711 - 713

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale