TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (8)
Cilt: 26  Sayı: 8 - Kasım 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 452 - 456
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Koroner Arter Hastalarında Egzersizle Oluşan Ağır İskemi Plazma Troponin-T Düzeyinde Yükselmeye Yol Açar Mı?
Clinical Investigations Does Exercise-Induced Severe Ischemia Result in Elevation of Plasma Troponin T Level in Patients with Coronary Artery Disease?
Mehmet AKSOY, Mahmut ÇAKMAK, Ayşe EMRE, Metin GÜRSÜRER, Nazmiye ÇAKMAK, Ahmet ÇAKMAK, Dursun ÜNAL, Birsen ERSEK
Sayfalar 457 - 462

3.
Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Antikardiyolipin Antikorları
Anticardiolipin Antibodies in Acute Myocardial Infarction
Haşim MUTLU, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Zerrin YİĞİT, Mehmet Ali KUTSAL, Barış ÖKÇÜN, Nazmi GÜLTEKİN, Sinan ÜNER
Sayfalar 463 - 468

4.
Görünürde Sağlıklı Bireylerde ve Koroner Arter Hastalarında Nabızlı Doku Doppleri ile Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Bölgesel Analizi
Analysis of Left Ventricular Regional Functions by Pulsed-wave Tissue-Doppler in Apparently Healthy Subjects and in Patients with Coronary Artery Disease
Bahadır DAVDEVİREN, Osman BOLCA, Mehmet EREN, Sait TERZİ, Yekta GÜRLERTOP, Tuna TÜZEL
Sayfalar 469 - 474

5.
Sol Dal Bloklu Hastalarda Egzersiz ve Dipiridamol TC-99m Tetrofosmin Sintigrafisinin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değerinin Karşılaştırılması
Comparison of Exercise and Dipyridamole Tc-99m Tetrofosmin Scintigraphy for the Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Left Bundle-Branch Block
Zerrin YİĞİT, Kemalettin ŞİŞLİ, Tevfik GÜRMEN, Murat GÜLBARAN, Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 475 - 480

6.
Geçirilmiş Miyokard İnfarktüslü Hastalarda "Stepper" la Yapılan Egzersizin Kardiyopulmoner Parametrelere Etkisi
Effects on Cardiopulmonary Parameters of Stepper Exercise in Patients After Myocardial Infarction
Mine Gülden POLAT, Nilgün GÜRSES, Zerrin YİĞİT, Hülya AKDUR, Rengin DEMİR, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 482 - 487

7.
Aort Yetersizliğinde Koroner Kan Akımının Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Assessment of Coronay Blood Flow with Transesophageal Echocardiography in Aortic Regurgitation
Hayrettin KARAEREN, Mehmet UZUN, Oben BAYSAN, Kürşad ERİNÇ, Atilla İYİSOY, Turgay ÇELİK, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 488 - 493

8.
Romatizmal Mitral Kapak Hastalığında ve Alt Gruplarında Sistemik Arteryel Embolizasyon Sıklığı ve Göstergeleri: Transözofajiyal Ekokardiyografi Çalışması
Frequency and Predictors of Systemic Arterial Embolization in Rheumatic Mitral Valve Disease and Its Subgroups: Transesophageal Echocardiographic study
Cevat KIRMA, Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR, Hakan DİNÇKAL, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 494 - 501

9.
İleri Derecede Mitral Yetersizliği Bulunan Primer Mitral Valv Prolapsusunun Değerlendirilmesinde Transtorasik ve Transözofajiyal Ekokardiyografinin Tanı Değeri
Diagnostic Value of Transthoracic and Transesophageal Echocardiography in the Assessment of Primary Mitral Valve Prolapse Associated with Severe Mitral Regurgitation
Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Nihal ÖZDEMİR, Hakan DİNÇKAL, Sibel ENAR, Kenan SÖNMEZ, Bülent MUTLU, İlyas AKDEMİR, Mehmet BALKANAY, Cevat YAKUT, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 502 - 509

10.
Kardiyoloji Tarihi Köşesi
History of Cardiology
Teoman ONAT
Sayfa 510

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale