TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - Nisan 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 132 - 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Artmış QT Disperziyonuna Yol Açan Miyokard Perfüzyon Bozukluğu ile QT Disperziyonunun Yüksek Riskli Koroner Arter Hastaları Öngörmedeki Değeri
Relation of Myocardial Perfusion Abnormalities to Increased QT Dispersion and Value of QT Dispersion in Identification of High-risk Patients With Coronary Artery Disease
Mehmet AKSOY, Ömer GÖKTEKİN, Metin GÜRSÜRER, Ayşe Emre PINARLI, İzzet ERDİNLER, Dursun ÜNAL, Turgut SİBER, Birsen ERSEK
Sayfalar 136 - 141

3.
Koroner Arter Hastalığında Risk Faktörü Olarak Serum Transferrin Saturasyonu ve Ferritin Seviyesi
Serum Transferrin Saturation and Ferritin Level as a Risk Factor in Coronary Artery Disease
Abdurrahman OĞUZHAN, Halil Lütfi KISACIK, Koray GÜRSEL, Kurtuluş ÖZDEMİR, Selime AYAZ, İsmet HİSAR, Ahmet AVCI, Siber GÖKSEL
Sayfalar 142 - 144

4.
Dobutamin Teknesyum-99m-Tetrofosmin SPECT Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Yeri
Role of Dobutamine 99mTc-Tetrofosmin Myocardial Perfusion SPECT in the Detection of Coronary Artery Disease
Cumhur HEPER, Seher ÜNAL, Işık ADALET, Ercüment YILMAZ, Mehmet MERİÇ, Sema CANTEZ
Sayfalar 145 - 150

5.
Koroner Arter Hastalığının Saptanmasında Yeni Bir Egzersiz İndeksi Olan QRS Skorlaması ile Klasik ST Segment Kriterinin Karşılaştırılması
Comparison of QRS Score, a New Exercise Index,and Conventional ST Segment Criterion in Detecting Coronary Artery Disease
Hakan TIKIZ, Uğur Kemal TEZCAN, Savaş AÇIKGÖZ, Ercan VAROL, Telat KELEŞ, Emine KÜTÜK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 151 - 157

6.
Atriyoventriküler Nodal Reentrant Takikardi'nin Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi: 53 Ardışık Hastadaki Sonuçlar
Radiofrequency Catheter Ablation Treatment of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia:Results in S3 Consecutive Patients
Uğur Kemal TEZCAN, Ahmet Duran DEMİR, Hakan TIKIZ, Ali ŞAŞMAZ, Yalçın SÖZÜTEK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 158 - 164

7.
Koroner Arter Hastalığının İlk Ortaya Çıkış Şekli Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Olgularda Direkt (Primer) Koroner Anjiyoplasti ile Trombolitik Tedavinin Karşılaştırılması: Erken ve Geç Sonuçlar; Çok Merkezli Çalışma (STIMULUS Çalışma Grubu)
A Multicenter Study for Comparison of Direct (Primary) PTCA with Thrombolytic Therapy in Unheralded Acute Myocardial Infarction; Early and Late results: STIMULUS Study Group
Çetin SARIKAMIŞ, Tuğrul OKAY, Aydın AKSOY, Tahsin BOZAT, Can ÖZER, Mehmet METİN
Sayfalar 165 - 170

8.
Köpeklerde Akut Koroner Arter Oklüzyonlarında Miyokardiyal Metabolizmanın Retrograd Koroner Sinüs Perfüzyonu ve L-Karnitin ile Korunması
Preservation of Myocardial Metabolism in Acute Coronary Artery Occlusions with Retrograde Coronary Sinus Perfusion and L-Carnitine in Dogs
Binali MAVİTAŞ, Zafer İŞCAN, Birol YAMAK, Tulga ULUS, Zülfikar SARITAŞ, S. Fehmi KATIRCIOĞLU, Oğuz TAŞDEMİR
Sayfalar 171 - 176

EDITORYAL YORUM
9.
Editör Yorumu
Editorial Comment
M. Murat DEMİRTAŞ
Sayfa 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Koroner Arter Hastalarında Kişilik Tipi ile Egzersizle Oluşan Sessiz İskemi Sıklığı ve Miyokard İskemi Yükü Arasındaki İlişkinin Talyum-201 Sintigrafisiyle Gösterilmesi
Assessment of Relation of Personality Types With The Prevalence of Exercise-Induced Silent Ischemia and Myocardial Ischemic Burden by TI-201 Scintigraphy in Patients with Coronary Artery Disease
Mehmet AKSOY, Mahmut ÇAKMAK, Metin GÜRSÜRER, Nazmiye ÇAKMAK, Ayşe Emre PINARLI, Levent EDİŞ, Nesrin TOMRUK, Tezer ULUSOY, Birsen ERSEK
Sayfalar 178 - 182

OLGU
11.
Aortikopulmoner Pencere: İki Olgu Sunumu
Aorticopulmonary Window: A Report of Two Cases
F. Sedef TUNAOĞLU, Rana OLGUNTÜRK, M. Emin ÖZDOĞAN, Deniz OĞUZ, Nursel AKALIN, Burça AYDIN
Sayfalar 183 - 186

12.
Kalp Yetersizliği ve Atriyoventriküler Tam Blok Yapan Primer Kardiyak Lenfoma Olgusu
Congestive Heart Failure and Complete Heart Block with Primary Lymphoma of the Heart
Gültekin F. HOBİKOĞLU, Önder PEKER, Tamer AKBULUT, Seden ÇELİK, Remzi TOSUN, Hikmet TEZEL, Tuna TEZEL
Sayfalar 187 - 189

13.
Kardiyoloji Tarihi Köşesi
History of Cardiology
Teoman ONAT
Sayfa 190

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale