TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (8)
Cilt: 25  Sayı: 8 - Kasım 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 446 - 449
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Kardiyopulmoner Bypass'da Hipoterminin Kan Endojen Endotoksin Düzeylerine Etkisi
Effects of Hypothermia on Blood Endogenous Endotoxin Levels During Cardiopulmonary Bypass
Hakan GERÇEKOĞLU, Özhan TARIM, İsmail AĞAR, Ahmet KORUKÇU, Hasan KARABULUT, Hüseyin SOYDEMİR, Onur SOKULLU, Hüseyin TOKLU, Candan B. JOHANSSON, Besim YİĞİTER, Ercüment KOPMAN
Sayfalar 450 - 453

3.
Koroner Arter Hastalığının Tanısında Egzersiz Stres Testi İle Birlikte Dipiridamol Stres Ekokardiyografi ve Technetium-99m İsonitrile SPECT
Comparison of Exercise Stress Testing with Simultaneous Dipyridamole Stress Echocardiography and Technetium-99m Isonitrile Single-Photon Emission Computerized Tomography for Non-Invasive Diagnosis of Coronary Artery Disease
Ercan VAROL, Halil Lütfi KISACIK, Tahir DURMAZ, Kurtuluş ÖZDEMİR, Abdurrahman OĞUZHAN, Cengiz YAĞMUR, Metin KIR, Tevfik KURAL, Siber GÖKSEL
Sayfalar 454 - 460

4.
Kalp Dışı Cerrahi Uygulananlarda Perioperatif Kardiyak Morbiditeyi Belirleyen Faktörler
Factors Determining the Perioperative Cardiac Morbidity in the Patients Undergoing Noncardiac Surgery
Hakan PAYDAK, Levent Mehmet ALKAN, Timur TİMURKAYNAK, Rıdvan YALÇIN, Atiye ÇENGEL, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 461 - 470

5.
Mitral Darlığı Vakalarında Ekokardiyografi İle Mitral Kapak Alanının Hesaplanmasında Akım Yaklaşım Bölgesi Yönteminin (PİSA) Değeri
Value of Proximal Isovelocity Surface Area Method in Calculation of Mitral Valve Area in Patients with Mitral Stenosis
Dilek URAL, Barış İLERİGELEN
Sayfalar 471 - 476

6.
Kalsifik Olmayan Mitral Darlığında Basitleştirilmiş "PISA" Formülünün Kapak Alanı Hesaplamasında Kullanımı
Usefulness of Simplified Formula for Calculation of Valve Area by Proximal Isovelocity Surface Area Method in Non-calcified Mitral Stenosis
Muzaffer DEĞERTEKİN, Yelda BAŞARAN, Murat GENÇBAY, Bengi YAYMACI, İsmet DİNDAR, Fikret TURAN
Sayfalar 479 - 487

7.
Romatizmal Mitral Darlığı ve İleri Mitral Yetersizliğinde Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonları: Transözofajiyal Ekokardiyografi Çalışması
Left Atrial Appendage Function in Rheumatic Mitral Stenosis and Severe Mitral Regurgitation: Transesophageal Echocardiographic Study
Cevat KIRMA, Cihangir KAYMAZ, Sibel ENAR, Nihal ÖZDEMİR, Bülent MUTLU, Kenan SÖNMEZ, Hakan DİNÇKAL, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 488 - 493

8.
Aortik İntimo-İntimal İntüssüsepsiyon: Aort Diseksiyonunun Nadir Bir Komplikasyonu Olgu Sunumu ve literatür taraması
Case Report Aortic Intimo-Intimal Intussusception: An Infrequent Complication of Aortic Dissection Case Report and Review of the Literature
H.Cem ALHAN, Fuat BİLGEN, Funda BAÇGEL, Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU, Hasan Karabulut, İsmail AĞAR
Sayfalar 500 - 502

9.
Fetal Ekokardiyografi ile Tanı Konan Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Olgusu
A Case of Hypoplastic Left Heart Syndrome Diagnosed by Fetal Echocardiography
Ümit Bilge SAMANLI, Talat CANTEZ, Feriha ÖZ, Moşe BENHABİB
Sayfalar 503 - 507

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale