TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - Ocak 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Fonksiyonel Tek Ventriküllü Hastalarda Fontan Ameliyatının Ventrikül Sistolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Clinical Investigations The Influence of the Fontan Operation on Ventricular Systolic Functions in Patients With Single Ventricle
Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, İrfan Levent SALTIK, Gül Sağın SAYLAM, Yar.Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 8 - 13

3.
Behçet Hastalığında Semptomsuz Kalp Tutulumunun Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi*
Echocardiographic Evidence of Asymptomatic Heart Involvement in Behçet's Disease
Mehmet KABUKÇU, Serdar AKSÖYEK, Osman ÖZCEBE, Giray KABAKÇI, Kurdert AYTEMİR, Keman ÖVÜNÇ, Lale TOKGÖZOĞLU, Semra DÜNDAR, Aysel ORAM, Sırrı KES
Sayfalar 14 - 18

4.
Akut Miyokard İskemisinde İnflamasyonun Rolü ve Prognostik Önemi
Role and Prognostic Significance of Inflammation in Acute Myocardial Ischemia
Okan ERDOĞAN, Zeki ÖNGEN
Sayfalar 19 - 25

5.
Miyokardiyal Bridge'lerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Assessment of Myocardial Bridges: A Retrospective Study
Cemal SAĞ, Nadir BARINDIK, Kürşad ERİNÇ, Mehmet UZUN, Cevdet ERDÖL, Tuncay ALTUN, Oben BAYSAN, Hasan Fehmi TÖRE, Deniz DEMİRKAN
Sayfalar 26 - 29

6.
Miyokard Canlılığını Belirlemede Anjiyografik Kollaterallerin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Angiographic Collateral Vessels to Determine Myocardial Viability
Ertan URAL, Vedat SANSOY, Murat GÜLBARAN, Zerrin YİGİT, Kemalettin ŞIŞLI, Rasim ENAR, Deniz GUZELSOY
Sayfalar 30 - 34

7.
Proksimal Sol Ön İnen Arter Cerrahisinde Mamarian Arter Açıklığı Üzerine Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Influencing the Patency of Internal Mammarian Artery in Proximal Left Anterior Descending Artery
Cemal SAĞ, Mehmet UZUN, Ata KIRILMAZ, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Kürşad ERİNÇ, Oben BAYSAN, Deniz DEMİRKAN
Sayfalar 35 - 38

8.
Proksimal Diseksiyonlarda Aort Kapağına Yaklaşım
Evaluation and Management of Aortic Valve in Proximal Aortic Dissections
Hakan POSACIOĞLU, Yüksel ATAY, Faik OKUR, Bülent ÇETİNDAĞ, İlker ALAT, Levent CAN, Alp ALAYUNT, Münevver YÜKSEL, Suat BÜKET, Önol BİLKAY
Sayfalar 39 - 44

9.
Derlemeler Ventriküler Aritmilerin Tedavisinde Amiodaron ve Sotalol'ün Yeri
Reviews Therapeutic Use of Amiodaron and Sotalol in Ventricular Arrhythmias
Remzi KARAOĞUZ, Muharrem GÜLDAL
Sayfalar 45 - 53

10.
Diyastolik Fonksiyonlar: Diyastol Fizyolojisi, Fonksiyon Bozuklukları ve Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Diastolic Functions: Physiology, Dysfunction and Echocardiographic Assessment of Diastolic Functions
Nazlıhan GÜNAL, Arman BİLGİÇ
Sayfalar 54 - 64

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale