TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 23 (5)
Cilt: 23  Sayı: 5 - Eylül 1995
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 308 - 313
Makale Özeti

DERLEME
2.
Esansiyel Hipertansiyonlu Olgularda Transmitral ve Pulmoner Venöz Akım Hızları ile Değerlendirilen Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu Üzerine Amlodipinin Akut ve Kısa Dönem Etkileri
Acute and Short-term Effect of Amlodipine on Left Ventricular Diastolic Function Measured by Transmitral and Pulmonary Venous Flow Velocities in Subjects with Essential Hypertension
Harika ÇELEBİ, Ahmet IŞIK, Şafak YÜKSEL, Cemal LÜLECİ, Emir DÖNDER
Sayfalar 321 - 326

3.
Transtorasik Ekokardiyografide Pulmoner Venöz Akım Örneği Değişiklikleri İle Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Yansıtılması
The Assessment of Left Ventricular Enddiastolic Pressure by Using pulmonary Venous Flow Variables Derived from Transthoracic Echocardiography
Hayrettin KARAEREN, Mehmet YOKUŞOĞLU, Y.Nadir BARINDIK, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Y.Cemal SAĞ, Y.Cevdet ERDÖL, Deniz DEMİRKAN
Sayfalar 327 - 330

4.
Orta Derecedeki Hipertansiyonda Atriyal Natriüretik Peptid Düzeylerinin Sol Ventrikül diyastolik Fonksiyonları ile İlişkisi
The Relation Between Left Ventricular Diastolic Function and Atrial Natriuretic Peptide Levels in Patients with Moderate Hypertension
Emrullah BAŞAR, Cengiz UTAŞ, Metin KILINÇ, Ali ERGİN, Servet ÇETİN, Ahmet H.KÖKER
Sayfalar 331 - 335

5.
Amlopidin İle Hipertansiyon Tedavisinin Sol Ventrikül Kitlesi ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Effects of Antihypertensive Therapy with Amlodipine on Left Ventricular Mass and Diastolic Function
Ali S. FAK, Metin OKUCU, Hakan TEZCAN, Gökhan BODUR, Ahmet OKTAY
Sayfalar 336 - 342

6.
Enalaprilin Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Refleks Vagal Aktiviteye Etkisi: Olası Prognostik İyileşme
Impact of Enalapril on Reflex Vagal Activity After Acute Myocardial Infarction: Probable Prognostic Improvement
Kadir GÜRKAN, Dursun ÜNAL, Ayşe EMRE, Hasan SUNAY, Recep ÖZTÜRK, Ümit İÇER, Tanju ULUFER, Birsen ERSEK, Aydın ÇAĞIL, Tezer ULUSOY
Sayfalar 343 - 349

7.
Akut Anterior Miyokard İnfarktüsünde Elektrokardiyogram Yardımı ile Sol Ön İnen Koroner Arterde Tıkanma Kesiminin Öngörülmesi
Electrocardiographic Prediction of the Localization of the Culprit Lesion in Left Anterior Descending Coronary Artery in Patients with Acute Anterior Myocardial Infarction
Ata KIRILMAZ, Y.Nadir BARINDIK, Y.Cemal SAĞ, Tuncay ALTUN, Ergün DEMİRALP, Deniz DEMİRKAN
Sayfalar 350 - 353

8.
Akut Miyokard İnfarktüs Sonrası Gelişen Dressler Sendromunun Patogenezinde Otoimmünitenin Rolü
An Evaluation of Autoimmunity's Role in the Pathogenesis of Dressler's Syndrome
Bekir KOCAZEYBEK, Selim ERENTÜRK, Funda BABACAN
Sayfalar 354 - 358

9.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Böbrek Yetersizliği
Acute Renal Failure Following Cardiac Operations
Rıza TÜRKÖZ, Banu DENGİZ, Ayhan AKÇAY, Cengiz ÖZBEK, Levent YILIK, Mansur ŞAĞBAN
Sayfalar 359 - 362

10.
Pancuronium, Vecuronium ve Atracarium'un Açık Kalp Ameliyatlarından Sonra Görülen Titreme Üzerine Etkileri
Pancuronium, Vecuronium and Atracurium in the Treatment of Shivering After Cardiac Surgery
Ahmet T. YILMAZ, Mehmet ARSLAN, Ufuk DEMİRKILIÇ, Erkan KURALAY, Ertuğrul ÖZAL, Hakan BİNGÖL, Harun TATAR, Ömer Y. ÖZTÜRK
Sayfalar 363 - 368

11.
Konjenital Kalp Anomalilerine Eşlik Eden Persistan Sol Superior Vena Kava'ya Yönelik Cerrahi Stratejiler
Surgical Strategies for Left Persistent Superior Vena Cava Associated with Other Congenital Heart Anomalies
Mehmet S. BİLAL, Tayyar SARIOĞLU, Barbaros KINOĞLU, Ersin ERKEK, Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 369 - 374

12.
Miyokard İnfarktüsünde Serum Endotelin Düzeyi
Serum Endothelin Levels in Myocardial Infarction
Yesari KARTER, Adnan YALDIRAN, Gökhan DEMİR, Fikret SİPAHİOĞLU, Esin Olcay ÖZTÜRK
Sayfalar 375 - 379

13.
Derleme Tümör Nekroz Faktörü: Miyokard İskemisi Sendromlarının Patogenezinde Yeni Bir Mediatör
Review Tumour Necrosis Factor: A New Mediator in Coronary Ischemic Syndromes
Mehmet Emin KORKMAZ, Hamide KART, Haldun MÜDERRİSOĞLU
Sayfalar 380 - 383

OLGU
14.
Olgu Bildirileri Primer Hipertrofik Kardiyomiyopatili Bir Olguda Octreotide Tedavisi ile Sol Ventrikül Kitlesinde Dramatik Azalma
Case Reports Dramatic Decrease in Left Ventricular Mass with Octreotide Treatment in a Patient with Primary Hypertrophic Cardiomyopathy
Ali İhsan GÜNAL, Orhan EREN, Y.Ahmet IŞIK, Hüseyin C. ELMACI, Y.Hüseyin ÇELİKER, Ahmet YILDIRIM, Şafak YÜKSEL, Cemal LÜLECİ
Sayfalar 384 - 387

DERLEME
15.
Daralmış Blalock - Taussig Anastomozunun Balon Anjiyoplasti ile Genişletilmesi
Balloon Dilatation Angioplasty of Stenotic Blalock-Taussig Anastomosis
İ.Levent SALTIK, Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, Sibel ŞENER, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 388 - 390

16.
Tekrarlayan Pulmoner Emboli Olgusunda Vena Kava Filtresi İmplantasyonu
Vena Cava Filter Placement in a Patient with Recurrent Pulmonary Emboli
Rasim ENAR, Nuran YAZICIOĞLU, Seçkin PEHLİVANOĞLU, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 391 - 393

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale