TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 21 (5)
Cilt: 21  Sayı: 5 - Eylül 1993
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 276 - 279
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Koroner Anjiyogramı Normal Hipertansif Olgularda Sol Ventrikül Hipertrofisinin Ventriküler Aritmi ve Geç Potansiyel Üzerine Etkileri
Clinical Investigations Effect of Left Ventricular Hypertrophy on Late Potentials in Hypertensive Patients with Normal Coronary Angiograms
Cevat KIRMA, Tahsin BOZAT, Mehmet ÖZKAN, Ahmet DİRİCAN, Oral PEKTAŞ
Sayfalar 280 - 285

3.
Esansiyel Hipertansiyonlu Kişilerde OGTT Esnasında Kan Basıncı Değişiklikleri ve Bunun Glikoz ve İnsülin Düzeyleriyle İlişkisi
Changes of Blood Pressure and its Relation with Plasma Glucose and Insulin Concentration During Oral Glucose Tolerance Test in Patients with Essential Hypertension
Sezer M.KARCIER, Metin CANER
Sayfalar 286 - 289

4.
Normotensif ve Normal Kilolu Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Hiperinsülinemi İlişkisi
The Relationship Between Coronary Artery Disease and Hyperinsulinemia in the Nonobese and Normotensive Patients
Hüsniye YÜKSEL, Fikret SİPAHİOĞLU, Murat ERSANLI, Münire HACIBEKİROĞLU, Üstün KORUGAN, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 290 - 292

5.
Lepralı Hastalarda Kalp Fonksiyonlarının Ekokardiyografi ile İncelenmesi
Assessment of Cardiac Functions in Leprosy Patients by Echocardiography
Y.Emir DÖNDER, Oğuz AYHAN, Y.Ali DEMİR, Ahmet YILDIRIM, Ramiz ÇOLAK, Coşkun YILDIZ, Sami AYHAN, NADİ ARSLAN
Sayfalar 293 - 297

6.
İskemiye Bağlı Kreatin Fosfokinaz Miyokardiyal İzoenzim Yükselmesi ve Egzersiz Testinin Tanı Değerine Katkısı
Ischemia-dependent Elevation of Creatine Phosphokinase Myocardial Isoenzyme and Additive Effects to the Diagnostics of Exercise Testing
Neşe ÇAM, Kadir GÜRKAN, Öner ENGİN, Recep ÖZTÜRK, Ümit İÇEL, Sami ÜNAL
Sayfalar 298 - 300

7.
Hayatın İlk 15 Ayında Göğüs Derivasyonlarında Sol Potansiyellerin Seyri Normal Yenidoğanın İzlenmesine Dayanan EKG Sonuçları
The Course of Left Ventricular Potentials in the First 15 Months of Life. ECG Findings Based on Follow-up of Normal Newborns
Gülay AHUNBAY, Teoman ONAT
Sayfalar 301 - 307

8.
Ekokardiyografik Olarak Ölçülen Pulmoner Arter Çaplarının Fallot Tetralojisinin Tüm Düzeltmesindeki Yeri
The Role of the Diameters of Pulmonary Arteries Measured by Echocardiography in Total Correction of tetralogy of Fallot
Muhsin SARAÇLAR, Süheyla ÖZKUTLU, Y.Ergün ÇİL, Sevim ÇİÇEK, Metin DEMİRCİN, A.Yüksel BOZER
Sayfalar 308 - 312

9.
Fallot Tetralojili 99 Hastada Kalp Kateterizasyonu Yapılmaksızın Tam Düzeltme Ameliyatı
Total Correction of Tetralogy of Fallot Without "Routine" Preoperative Cardiac Catheterization: Management of 99 Patients
Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, Mehmet Salih BİLAL, Gül SAĞLAM, Tayyar SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ, Ali ERTUĞRUL
Sayfalar 313 - 317

10.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Sirkadiyen, Sirkaheptan, Sirkannual Ritmler
Circadian, Circaheptan and Circannual Rhythms in Acute Myocardial Infarction
Özhan GÖLDELİ, Kaan KULAN, Mustafa ÇETİNER, Cemal TUNCER, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 318 - 320

11.
Antidepresan Moklobemid'in Hastalıklı Kalp Üzerine Sakıncalı Etkileri Yok
The Antidepressant Agent Moclobemide Has No Adverse Effect on the Diseased Heart
Mustafa ŞAN, Şule GÜRSES, Esmeray ACARTÜRK, Züheyr GÜNAL
Sayfalar 321 - 324

12.
Derleme Hipertansiyon, Obesite, Dislipidemi, Glikoz İntoleransı ve İnsülin Direnci
Review Hypertension, Obesity, Glucose Intolerance, Dyslipidemia and Insulin Resistance
Sezer MÜNİBOĞLU KARCIER
Sayfalar 325 - 328

OLGU
13.
Olgu Bildirileri Hemodinamik ve Anjiyografik Özellikler Gösteren ve Spontan Kapanan Bir Ventriküler Septum Defekti
Case Reports Spontaneously Closed Ventricular Septal Defect Accompanied by Bicuspid Stenotic Aortic Valve
Ergün ÇİL, Arman BİLGİÇ, Kürşat TOKEL, Metin DEMİRCİN
Sayfalar 329 - 330

14.
Miyokard İskemisini Taklid Eden Bir Kardiyak Kist Hidatik Olgusu
Myocardial Ischemia Simulated by Cardiac Hydatid Cyst: Case Report
Ender ÖRNEK, Osman YEŞİLDAĞ, Olcay SAĞKAN, Kamuran ERK, Kamil FURTUN, Tahsin KEÇELİGİL
Sayfalar 331 - 333

15.
Kısa Bildiri: Multiple Miyokardiyal Kist Hidatik
Kısa Bildiri: Multiple Miyokardiyal Kist Hidatik
Ali Bayram
Sayfa 334
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale