TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - Mart 1993
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 72 - 76
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavinin Sol Ventrikül Yeniden Şekillenmesi Üzerine Etkileri
Investigations Effects of Early Thrombolytic Therapy on Left Ventricular Remodeling in Acute Myocardial Infarction
Kadir GÜRKAN, Ahmet NARİN, Güvenç YÜKSEL, Bahadır DAĞDEVİREN, Fırat DURU, F.Tanju ULUFER, Sami ÜNAL
Sayfalar 77 - 81

3.
Hipertansiyonlu Kişilerde Nitrendipin'in Glikoz Metabolizmasına Etkileri
The Effects of Nitrendipine on Glucose Metabolism in Patients with Hypertension
Sezer Müniboğlu KARCIER, Metin CANER, Gülden CANDAN, Gülçin GÜLDAMLA
Sayfalar 82 - 84

4.
Talasemili Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonunun Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Doppler Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Thalassemia
Nazan ÖZBARLAS, Arman BİLGİÇ, Fatma GÜMRÜK, Çiğdem ALTAY
Sayfalar 85 - 89

5.
Açık Kalp Cerrahisinde Aort Kros Klempi Kaldırıldıktan Sonra Oluşan Ventriküler Fibrilasyonun Önlenmesi
Prevention of Ventricular Fibrillation After Aortic Declamping During Cardiac Surgery
Ergun SALMAN, Murat ÖZEREN, Mete HIDIROĞLU, Ertan YÜCEL
Sayfalar 90 - 92

6.
Heparinin Kan Basıncı ve İyonize Kalsiyum Seviyesi Üzerine Etkileri
The Effect of Heparin on Ionized Calcium Level and Blood Pressure
Ergun SALMAN, Murat ÖZEREN, Mete HIDIROĞLU, Ertan YÜCEL
Sayfalar 93 - 95

7.
Sirozlu Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonunun Doppler Ekokardiyografi ile İncelenmesi
Doppler Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Diastolic Function in Cirrhotic Patients
Osman YEŞİLDAĞ, Abdulhalim BAKİ, Ender ÖRNEK, Olcay SAĞKAN
Sayfalar 96 - 99

8.
Sol İntern Mammarya Arter: Koroner Cerrahi Öncesi Anjiyografik Bulgular
Left Internal Mammary Artery Evaluation of Preoperative Angiographic Data in 100 Patients
Oktay ERGENE, Ömer KOZAN, Tuğrul OKAY, İsmet DİNDAR, Nuri ÇAĞLAR, Ubeydullah DELİGÖNÜL
Sayfalar 100 - 104

9.
Hafif ve Orta Derecede Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Çeşitli Kalsiyum Antagonistlerinin İzometrik Egzersiz Sırasında Kan Basıncı, Kalp Hızı ve "İkili Çarpım" Üzerine Etkileri
Effects of Calcium Antagonists on Blood Pressure, Heart Rate and Double Product After Isometric Exercise
Sezer M.KARCIER, Nilgün GÜRSES, Ufuk YURDALAN, Burhan POLAT, Metin CANER, Serdar KÜÇÜKOĞLU
Sayfalar 105 - 108

10.
Tip 1 Diabetik Adolesan Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doppler Ekokardiyografi ile İncelenmesi
Evaluation of Left Ventricular Functions by Doppler Echocardiography in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
Emir DÖNDER, Ali AYATA, Oğuz AYHAN, Harika ÇELEBİ, Ramiz ÇOLAK, Nadi ARSLAN
Sayfalar 109 - 112

11.
SCI'ce Taranan Dergilerde 1991'de Türk Tıp Yayınları
Medical Publications of Turkey in 1991 Covered by Science Citation Index
Altan ONAT
Sayfalar 113 - 122

12.
Derlemeler Koroner Arter Anevrizmaları
Reviews Coronary Artery Aneurysms
Nazım ARSLAN, Deniz DEMİRKAN
Sayfalar 123 - 126

13.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedaviye İlişkin Sorunlar
Current Problems in Thrombolytic Treatment in Acute Myocyardial Infarction
Güneş AKGÜN
Sayfalar 127 - 131

OLGU
14.
İki Boyutlu Ekokardiografi ile Saptanan İndiferansiye Mezanşim Hücreli Sarkom Olgusu
Case Report Primary Sarcoma of the Heart Diagnosed by 2-D Echocardiography: A Case Report
Oktay ERGENE, Ömer KOZAN, Mehmet ÖZKAN, Türkan Y.ERBENGİ, Aydın SAVA, Cevat YAKUT
Sayfalar 132 - 134

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale