TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 20 (5)
Cilt: 20  Sayı: 5 - Eylül 1992
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 276 - 279
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
İzole Ventrikül Septum Defektinde, Ekokardiyografik Sol Ventrikül, Sol Atriyum, Assendan Aort ve Defekt Çaplarının Birbirleriyle ve Pulmoner Arter Basıncı İle İlişkileri
Interrelations Between Echocardiographic Measurements of Left Ventricle, Left Atrium, Ascending Aorta, Defect Diameter and Pulmonary Arterial Pressure in Isolated Ventricular Septal Defect
Teoman ONAT ve
Sayfalar 280 - 289

3.
Çift Algılamalı Hız Cevaplı Kalıcı Pacemaker Uygulamamız
Our Experience with Dual Sensor Rate-adaptive Permanent Pacemakers
Nuran YAZICIOĞLU, Cengiz ÇELİKER, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 290 - 293

4.
Mitral Darlıklı Hastalarda Pulmoner Venöz Kan Akımının Transözofageal Pulsed Doppler Ekokardiyografi ile Tetkiki
The Evaluation of Pulmonary Venous Flow by Transesophageal Pulsed Doppler Echocardiography in Patients with Rheumatic Mitral Stenosis
Ahmet NARİN, Gülşah TAYYARECİ, Saide AYTEKİN, Dursun ÜNAL
Sayfalar 294 - 297

5.
Q Dalgalı ve Q Dalgasız Miyokard İnfarktüsünün Hastane İçi ve Geç Dönem Prognozu
The Prognostic Evaluation of Q-Wave and Non Q-Wave Myocardial Infarction
Deniz ŞENER, Y.Vedat AYTEKİN, İnci FIRATLI, Muzaffer ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 298 - 302

6.
Koroner Arter Hastalığında Diyastolik Fonksiyonun Radyonüklid Ventrikülografi ile Değerlendirilmesi
Determination of Diastolic Function by Radionuclide Ventriculography in Patients with Coronary Artery Disease
Y.Vedat SANSOY, Haluk SAYMAN, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 303 - 307

7.
Başarılı PTCA Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Ventriküler Aritmilerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Ventricular Arrhythmias Before and After Successful PTCA
Y.Vedat AYTEKİN, Muzaffer ÖZTÜRK, İnci FIRATLI, Servet ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 308 - 310

8.
Dobutamin Stres Ekokardiyografisinin İskemik Kalp Hastalıklarında Tanı Değeri
Usefulness of Dobutamine Stress Echocardiography for Detecting Ischemic Heart Disease
Celal GENÇ, Mustafa ÖZKAN, Cihangir UYAN, Barbaros DOKUMACI, Osman BALKAYA, Remzi KARAOĞUZ, Hasan Fehmi TÖRE, Ersoy IŞIK, Oral PEKTAŞ
Sayfalar 311 - 316

9.
Streptokinaz'ın Karaciğer Fonksiyon Testlerine Etkisi
Effet of Streptokinase Administration on Liver Function Tests
Rasim ENAR, Sibel ÇATIRLI, Cengiz ÇELİKER, Ayşem KAYA, Metin SEZGİÇ, Nuran YAZICIOĞLU, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 317 - 320

10.
Klinikte Yatarak, Oturarak ve Ayakta Ölçülen Kan Basıncı İle Ambulatuvar Kan Basıncının Karşılaştırılması
Comparison of Office Blood Pressures in Supine, Sitting and Standing Positions with Ambulatory Blood Pressures
Serdar AKSÖYEK, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Tuğrul OKAY, Oktay SANCAKTAR
Sayfalar 321 - 325

11.
Anormal Çıkışlı Sol Sirkumfleks Artere Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti Uygulaması
Successful PTCA to a Culprit Lesion in a Patient with Anomalous Left Circumflex Artery: Case Report
Nuri ÇAĞLAR, İsmet DİNDAR, Oktay ERGENE, Ömer KOZAN, Fikret TURAN
Sayfalar 326 - 328

12.
Kompleks Konjenital Kalp Hastalıklarında Total Kavapulmoner Anastomoz
Total Cavo-pulmonary Anastomosis in Complex Congenital Cardiac Anomalies
Coşkun İKİZLER, Atilla SEZGİN, Mete ALP, Sait AŞLAMACI, Atılay TAŞDELEN, Ahmet GÖNCÜ, Enver EKİCİ
Sayfalar 329 - 332

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale