TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - Mayıs 1992
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 124 - 128
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Türk Koroner Hastalarında Risk Faktörleri Sıklığı, Kümelenmesi ve Bunların Yol Açtığı Nisbi Risk
Clinical Investigations Prevalence and Clustering of Risk Factors for Coronary Heart Disease in Turkish Adults, and the Associated Relative Risks
Altan ONAT, Mustafa Ş.ŞENOCAK
Sayfalar 129 - 136

3.
Hipertansiyona Bağlı Sol Ventrikül hipertrofili Kişilerde Ventriküler Aritmi Sıklığı
Incidence of Ventricular Arrhythmia in Hypertensive Left Ventricular Hypertrophy
Saide AYTEKİN, Y.Vedat AYTEKİN, İnci FIRATLI, Muzaffer ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 137 - 141

4.
İkiz Gebelerde Fötal Kalp Fonksiyonları ve Umbilikal Arter Kan Akımının Pulsed Doppler Eko ile İncelenmesi
Assessment of the Fetal Heart Functions and Umbilical Arterial Flow Velocity Using Pulsed Wave Doppler in Twin Pregnants
Y.Ali DEMİR, Mehmet Ali USLU, Cemal LÜLECİ, Y.Mehmet ŞİMŞEK, Osman ONAT, Hüseyin Cahit ELMACI, Nadi ARSLAN
Sayfalar 142 - 146

5.
Esansiyel Hipertansiyonlular ve Sağlıklı Bireylerde I. Kuşak Kalsiyum Antagonistlerinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Akut Etkileri
Acute Effects of First Generation Calcium Antagonists on Left Ventriular Diastolic Functions in Healthy Individuals and in Essential Hypertension Patients
Y.Ahmet IŞIK, Cemal LÜLECİ, Hüseyin ÇELİKER, Nadi ARSLAN, Y.Emir DÖNDER, Erhan ALAŞEHİRLİ
Sayfalar 147 - 153

6.
Transözofageal Ekokardiyografi İle Spontan Ekokontrast Saptanmasının Önemi
The Assessment of Left Atrial Spontaneous Echocontrast by Transesophageal Echocardiography
Ahmet NARİN, Saide AYTEKİN, Gülşah TAYYARECİ, Öner ENGİN, Kemal YEŞİLÇİMEN, Atilla EMRE
Sayfalar 154 - 156

7.
Akut Anterior Miyokard İnfarktüsünde İnferior Bölgedeki Resiprok ST-Segment Depresyonunun Anlamı
Significance of Reciprocal ST-Segment Depression in Inferior Leads During Acute Anterior Myocardial Infarction
Cengiz ÇELİKER, Rasim ENAR, Metin SEZGİÇ, Sibel ÇATIRLI, Nuran YAZICIOĞLU, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 157 - 161

8.
Transkateter Yolla Duktus Arteriosus Açıklığının Kapatılması
Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus in 10 Children
Arman BİLGİÇ, Alpay ÇELİKER, Nazan ÖZBARLAS
Sayfalar 162 - 165

9.
Yenidoğan ve Sütçocuğu'nda Ventrikül Septumu İntakt Ağır Pulmoner Stenoz: Tanı ve Cerrahi Tedavide Ekokardiyografinin Yeri
Echocardiogram in the Diagnosis and Surgical Treatment of Patients with Severe Pulmonary Stenosis and Intact Ventricular Septum
Süheyla ÖZKUTLU, Nazan ÖZBARLAS, Muhsin SARAÇLAR, Şencan ÖZME, Arman BİLGİÇ, Metin DEMİRCİN, Ahmet HATİPOĞLU, Yüksel BOZER, Safiye GÖĞÜŞ
Sayfalar 166 - 171

10.
İzole Ventrikül Septum Defektinde Klinik Bulguların Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri
The Correlation Between the Clinical and Echocardiographic Findings in Isolated Ventricular Septal Defect
Gülay AHUNBAY, Teoman ONAT, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ
Sayfalar 172 - 178

11.
Defibrotid Uygulamasının PTCA Sonrası Restenoz Sıklığı Üzerine Etkisi
Effects of Defibrotide Administration on Restenosis After Successfull PTCA
Y.Vedat AYTEKİN, Muzaffer ÖZTÜRK, Servet ÖZTÜRK, Orhan ULUTİN, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 179 - 181

12.
Koroner Anjiyoplasti ve Bypass İle Revaskülarizasyonun Karşılaştırılma Çalışması (CABRI) Protokolü
Koroner Anjiyoplasti ve Bypass İle Revaskülarizasyonun Karşılaştırılma Çalışması (CABRI) Protokolü
Tuğrul OKAY
Sayfalar 182 - 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Derleme Aterosklerotik Kalp Hastalığından Primer ve Sekonder Korunmada Egzersizin Rolü
Review The role of Exercise in the Primary and Secondary Prevention of Coronary Atherosclerotic Heart Disease
Hüsniye YÜKSEL
Sayfalar 186 - 192

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale