Nitrogliserin ile Aort Sertliğinin Değişimi ve Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 493-497

Nitrogliserin ile Aort Sertliğinin Değişimi ve Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı

Şevket GÖRGÜLÜ1, Mehmet EREN1, Seden ÇELİK1, Sacit CİNSOY1, Bahadır DAĞDEVİREN1, Nevzat USLU1, Orhan ÖZER1, Bülent UZUNLAR1, Burak TANGÜREK1, Tuna TEZEL1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
İntravenöz nitrogliserinin koroner arter hastalıği (KAH) bulunan bireylerdeki aort elastikiyeti üzerine etki· si ile KAH ciddiyetini saptamak. Materyel ve Metot: Koroner anjiyografi sonuc1mda orta· ya Çikan hasta damar sayısına göre 2 hasta grubu oluşturuldu. Birinci grup tek damar patolojisi gösteren 21 hastae/ an , ikinci grup ise çok damar rahatsizliği lıulwtan 22 hastadan oluşturuldu . Aort sertliği parametreleri olarak nab1z basmc1, aortik "strain", esneklik ve aort çap değişi· mi incelendi. Anti-iskemik ilaçlar incelemeden 48 saat ön· ce kesildi ve liiz unıu halinde dilalti nitrogliserin önerildi. Hastamn son 3 saat içinde nitrogliserin alnıanuş olmaSI· 110 dikkat edildi. Biitiin hastalarda ekokardiyografi/.: ince· /enıeler nitrogliserin öncesi ve 5 dakika sonras1 olmak üzere iki kez tekrarlandi.
BULGULAR
. Nitrog fiserin aort çap değişimi iizerinde tek damar grubunda anlamlı artlŞ yaparken (öncesi ve sonraSI Sirasiyla; 1./ ±0.5,1.6±0.6, p=0.002) çok damar grublmda etkisizdi. Nab1z basn1c1 nitrogliserinle tek damar grubunda (önce ve sonra, 59±16 ya karş111 49±12, p0.05).
SONUÇ
Nitrogliserin ile aort sertliğindeki düzelme miktarı , KAH yaygınlığının saptanmasmda yardımcı bir faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nitrogliserin, Aort sertliği, Koroner arter hastalığı

Change in Aortic Stiffness with Nitroglycerin and Extent of Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şevket GÖRGÜLÜ, Mehmet EREN, Seden ÇELİK, Sacit CİNSOY, Bahadır DAĞDEVİREN, Nevzat USLU, Orhan ÖZER, Bülent UZUNLAR, Burak TANGÜREK, Tuna TEZEL. Change in Aortic Stiffness with Nitroglycerin and Extent of Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 493-497
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale