Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğuştan koroner arter anomalilerinin sıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 404-408

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğuştan koroner arter anomalilerinin sıklığı

Aziz Karabulut1, Kenan İltümür1, A.Samet Gülsüm1, Nizamettin Toprak1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ
Bu çalışmada, kateterizasyon laboratuvarımızda rutin koroner anjiyografi yapılan olgular, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğuştan koroner arter anomalilerinin dağılım ve sıklığını belirlemek için geriye dönük olarak incelendi.
ÇALIŞMA PLANI
Ocak 1998-Nisan 2005 tarihleri arasında koroner anjiyografi yapılan 5018 hastanın kayıtları gözden geçirildi. Bu taramada doğuştan koroner arter anomalisi saptanan olguların sineanjiyogramları ve bilgisayar kayıtları incelendi. Anomalili koroner arter ve seyri Serota ve ark.nın önerilerine göre değerlendirildi. Hastalar anomalili damarın kökenine ve koroner arterlerde anlamlı darlık (%50’den fazla) olup olmamasına göre gruplandırıldı.
BULGULAR
On dokuz hastada (%0.4; 13 erkek, 6 kadın; ort. yaş 48.2; dağılım 32-74) doğuştan koroner arter anomalisi saptandı. En sık sol sirkumfleks arter anomalisi görüldü (%57.9; n=11). Sol sirkumfleks arter tüm hastalarda sağ koroner sinustan köken almaktaydı. İkinci sırada sağ koroner arter anomalisi geliyordu (%31.6; n=6). Bu olguların tümünde sağ koroner arter sol koroner sinustan köken almaktaydı. İki hastada (%10.5) ise sol ön inen ve sol sirkumfleks arterlerin ikisi de ayrı ostiumlar ile sağ koroner sinustan köken almaktaydı. Toplam 10 hastada (%52.6) koroner arter hastalığı görüldü. Yedi hastada (%36.8) tek damar hastalığı, iki hastada (%10.5) iki damar hastalığı, bir hastada ise (%5.3) üç damar hastalığı vardı. Sekiz hastada (%42.1) anomalili damarda ateroskleroza rastlandı.
SONUÇ
Doğuştan koroner arter anomalilerinin görülme oranları bölgeler ve toplumlar arasında farklılıklar göstermektedir. Çalışmamızda bu anomalilerin oranları genel literatür verilerinin biraz altında idi. Bu hastalarda tedavinin doğru ve eksiksiz uygulanabilmesi için doğuştan koroner arter anomalilerinin varlığı ve seyrinin bilinmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi; koroner damar anomalileri/patoloji/radyografi/epidemiyoloji; Güneydoğu Anadolu

The incidence of congenital coronary artery anomalies in the Southeast Anatolia Region

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aziz Karabulut, Kenan İltümür, A.Samet Gülsüm, Nizamettin Toprak. The incidence of congenital coronary artery anomalies in the Southeast Anatolia Region. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(7): 404-408
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale