Çift Orifisli Mitral Kapak ile İzole Olmayan Miyokardiyal Noncompaction Anomalilerini Birlikte Bulunduran Bir Olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 505-508

Çift Orifisli Mitral Kapak ile İzole Olmayan Miyokardiyal Noncompaction Anomalilerini Birlikte Bulunduran Bir Olgu

Şevket GÖRGÜLÜ1, Abdurrahman EKSİK1, Seden ÇELİK1, Bahadır DAĞDEVİREN1, Tuna TEZEL1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Çift arifisli mirral kapak nadir göriilen konjenital bir anomalidir. Sıklıkla başka kareliyak anomaliler ile beraber göriiiebi/eceği gibi tek başma da bulunabilir. Miyokardiyal noncompaction izole ve izole olmayan olarak ikiye aynlmakradtr. i zole olmayan nonconıpaction ASD, VSD, pulmoner stenoz gibi konjenital kalp hastalıklarında göriilmektedir. Olgu sununıu izole olmayan noncompaction ile çift arifisli milral kapağı beraberinde bulundurması bakmundan ilktir. Aynca izole olmayan nonconıpactiomn kalp yetersizliğine sebep olabileceğine işaret ederek ilerde yapılacak çalışmalar için fikir vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çift arifisli mitral kapak ve izole olmayan noncompaction

Double-orifice Mitral Valve Associated with Nonisolated Myocardial Noncompaction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şevket GÖRGÜLÜ, Abdurrahman EKSİK, Seden ÇELİK, Bahadır DAĞDEVİREN, Tuna TEZEL. Double-orifice Mitral Valve Associated with Nonisolated Myocardial Noncompaction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 505-508
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale