Atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyonların eğerlendirilmesinde intraventriküler pulsed Doppler E dalga dispersiyonunun etkinliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 237-241

Atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyonların eğerlendirilmesinde intraventriküler pulsed Doppler E dalga dispersiyonunun etkinliği

Eyüp Aygül, Özcan Yılmaz, Mustafa Yazıcı, Korhan Soylu, Firdovsi İbrahimov, Muharrem Arslandağ, Sabri Demircan, Osman Yeşildağ
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ
Atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesinde E dalga dispersiyonunun kullanımı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya atriyal fibrilasyonu olan 51 hasta (32 kadın, 19 erkek; ortalama yaş 66±10) alındı. Hastalarda renkli M-mod Doppler ekokardiyografi ile E dalga propagasyon hızı (Vp) ölçüldü ve Vp<0.45 m/sn ve Vp≥0.45 m/sn değerlerine göre hastalar sırasıyla diyastolik fonksiyon bozukluğu olan (n=31; %60.8) ve olmayanlar (n=20; %39.2) şeklinde iki gruba ayrıldı. Daha sonra, mitral annulustan apekse kadar her 1 santimetreden pulsed dalga Doppler ekokardiyografi ile bölgesel E dalga pik hızları ölçüldü.

BULGULAR
Her iki grupta da en yüksek E dalga hızı E1 pozisyonunda (1. santimetredeki E hızı), en düşük E dalga hızı E3 pozisyonunda (3. santimetredeki E hızı) ölçüldü. E2 ve E3 hızları diyastolik fonksiyon bozukluğu olan grupta anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.01 ve p<0.001). Diyastolik fonksiyon bozukluğu olmayan grupta mitral annulustaki E dalga hızı sol ventrikül kavitesi içerisinde annulustan 3 santimetre sonrasında dahi korunmaktaydı (E0: 0.93±0.21 m/sn, E3: 0.87±0.25 m/sn; p=0.166). Buna karşın, diyastolik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda E dalga hızının apekse doğru anlamlı derecede azaldığı görüldü (E0: 0.87±0.20 m/sn, E3: 0.66±0.18 m/sn; p<0.001).

SONUÇ
Bulgularımız atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyon bozukluğunun intraventriküler E dalga dispersiyonu ile belirlenebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon/ultrasonografi, kan akım hızı; diyastol/fizyoloji; ekokardiyografi, Doppler, renkli; ventrikül disfonksiyonu, sol/ultrasonografi

The effectiveness of intraventricular pulsed Doppler E-wave dispersion in assessing diastolic functions of patients with atrial fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Eyüp Aygül, Özcan Yılmaz, Mustafa Yazıcı, Korhan Soylu, Firdovsi İbrahimov, Muharrem Arslandağ, Sabri Demircan, Osman Yeşildağ. The effectiveness of intraventricular pulsed Doppler E-wave dispersion in assessing diastolic functions of patients with atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 237-241

Sorumlu Yazar: Korhan Soylu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale