"Antitaşikardi Pacing" Mekanizmalar, Algoritmalar, Etkinlik ve Kullanım Özellikleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 498-504

"Antitaşikardi Pacing" Mekanizmalar, Algoritmalar, Etkinlik ve Kullanım Özellikleri

Ertan ÖKMEN1, Utku ZOR1, Ayşegül KARAHAN ZOR1, İzzet ERDİNLER1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Ventriküler taşiaritmilerden kaynaklanan ani ölümün önlenmesinde etkinliği gösterilmiş olan inıplanre edilebilir kardiyoverrer defibrilatörlerin (İKD) endikasyon/arı özellikle son dekadda giderek arran şekilde genişlemişTir. MevcuT cilıazlarm çoğımda an ritaşikardi "pacing" (ATP) özelliğ i de bu/unmaktachr. ATP venrrikiiler raşika rdinin venrriküler fibrilasyo1ıa dejenere olmastili ve dolaytsı ile defibrilasyon ilıriyactnt önleyen bau algorirmalar içermekTedir. Sonuç olarak bir çok hasrada erkinfiği ve güvenilirliği kamflannuş bir redavi yöntemi olan ATP rerapisi, şok redavisine olan ilıriyacı azairarak dalıa iyi bir lıayar kalitesi sağlamost yanmda barm·ya enelyisini de korumaktadır. Bu makalede ATP'nin en dikasyonları ,farkli ATP algorirmalamlln erkinlik ve güvenilirlikleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ani ölüm, ventriküler aritmiler, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör, antitaşikardi "pacing"

Efficacy, Safety and Usage of "Antitachycardia Pacing" Algorithms

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan ÖKMEN, Utku ZOR, Ayşegül KARAHAN ZOR, İzzet ERDİNLER. Efficacy, Safety and Usage of "Antitachycardia Pacing" Algorithms. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 498-504
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale