Pulmoner Valvüler Atrezi, Düşük Tartılı Yenidoğanda Pulmoner Kapağın Kılavuz Tel ile Perforasyonu ve Pulmoner Valvuloplasti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 519-522

Pulmoner Valvüler Atrezi, Düşük Tartılı Yenidoğanda Pulmoner Kapağın Kılavuz Tel ile Perforasyonu ve Pulmoner Valvuloplasti

Ümrah AYDOĞAN1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul

İntakt ventriküler septumlu pulmoner atrezi tam sı konulan 2160 gr ağır/ığmdaki 51 günlük bebekte kılavuz: telin sert ucu ile atretik kapak perfare edildikten sonra pulmoner valvuloplasti uygulandı. Bu yazıda küçük bir bebekte ülkemi: de ilk kez: uygulanan bir kapak pelforasyon tekniği anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner atrezi, girişimsel kardiyoloji, transkateter pelforasyon

Guide-wire Perforation and Valvuloplasty of the Atretic Pulmonary Valve in an Underweight Newborn

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümrah AYDOĞAN. Guide-wire Perforation and Valvuloplasty of the Atretic Pulmonary Valve in an Underweight Newborn. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 519-522
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale