Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Stent Uygulamasının Hastane İçi Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 101-105

Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Stent Uygulamasının Hastane İçi Sonuçları

Vedat KOCA1, Tahsin BOZAT1, Çetin SARIKAMIŞ1, Şenol YAVUZ1, Ayhan ÖZDEMİR1
Yüksek ihtisas Hastanesi, Bursa

Akut miyokard infarktüsünde primer anjiyoplastide yeniden tıkanma ve restenozun yüksek oranlarda olması primer stent yerleştirilmesi fikrini gündeme getirmiştir ve 4 yıldır yaygın olarak uygulanmaktadir. Bu çalışmada akut miyokard infarktüsünde primer stent yerleştirilmesinin etkinliği ve güvenilirliği araştırılmıştır . Çalışma Ekim 1995- Ekim 1998 döneminde primer PTKA sonrası suboptimal veya başarısız sonuç alınan 82 olguda yapılmıştır. PTKA sonrası ? %30 darlık kalması veya akut tıkanmaltıkanma tehditi olması stent uygulama endikasyonu olarak alındı. Olguların 70'i erkek (%85.3) ve yaş ortalamasi 53.2± 7.8 yıl idi. Ağrının başlangıcı- hastaneye geliş süresi 197.5± 44.9 dakika, hastaneye gelişfemoral ponksiyon süresi 23.5 ± 6.1 dakika, hastaneye geliş- reperfüzyon sağlanma süresi 45.3 ± 20.1 dakika ve olgunun kateter laboratuarında kalma süresi 52.7 ± 25.4 dakika idi. Dört olguda 2, diğer olgularda tek stent yerleştirildi. Stent yerleştirilme işlemi yüksek basınç (15.5 ± 3.01 mmHg) uygulanarak yapıldı. Referans damar çapı 3.12 ± 0.21 mm, final lümen çapı 3.04 ± 0.22 mm, rezidü darlık %8.3 ± 4.3 idi. 81 olguda TIMI 3 akım sağlandı. Akut stent trombozu gelişen 1 olgu bypass sonrası öldü. Hastane içi dönemde hiçbir olguda rekürren iskemi, reinfarkt olmadı. 2 olguda kan transfüzyonu gerektiren kasık hematomu oldu. Hastaneden çıkış öncesi yapılan anjiyogramda restenoz ve reoklüzyon saptanmadı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %57.2 ± 9.9 bulundu. Sonuç olarak AMİ'ünde stent güvenle yerleştirilebilir. Primer anjiyoplastide stent yerleştirilmesi ile optimal anjiyografik sonuç alınmaktadır. Hastane içi dönemde reoklüzyon reinfarkt, rekürren iskemi ve mortalite en aza indirilerek primer anjiyoplastinin sonuçları iyileştirilmekte ve olguların ortalama hastanede kalış süresi kısalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akur miyokard infarktüsü, primer anjiyoplasti, koroner stent

In-hospital Results of Primary Stenting in Acute Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Vedat KOCA, Tahsin BOZAT, Çetin SARIKAMIŞ, Şenol YAVUZ, Ayhan ÖZDEMİR. In-hospital Results of Primary Stenting in Acute Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 101-105
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale