Hastane dışı kardiyak arrest ile komplike olmuş sağ kalan ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarının sonuçları: Tek merkezli sağkalım çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 10-20 | DOI: 10.5543/tkda.2018.32657

Hastane dışı kardiyak arrest ile komplike olmuş sağ kalan ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarının sonuçları: Tek merkezli sağkalım çalışması

Yalçın Velibey, Emre Can Parsova, Ufuk Sadık Ceylan, Özge Güzelburç, Koray Demir, Ufuk Yıldız, Aylin Şafak, Evliya Akdeniz, Tolga Sinan Güvenç, Emrah Bozbeyoğlu, Ahmet Ilker Tekkeşin
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Turkiye

AMAÇ
Bu çalışma hastane dışında kardiyak arrest olmuş (HDKA) ve yüksek volümlü tek bir merkezin ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) ağı içerisinde primer perkütan koroner girişim (PKG) yapılmış STYME hastalarından sağ kalanların hastane içi ve uzun dönem sonuçlarını araştırmayı amaçlamıştır.

YÖNTEMLER
Ocak 2009 ile Aralık 2014 arasında tek bir merkezin STYME ağı içerisinde STYME ile hastaneye başvurmuş ve primer PKG uygulanmış 2681 hastayı geriye dönük olarak inceledik. HDKA ile komplike olmuş STYME hastaları ile HDKA olmamış referans STYME hasta grubu karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastane dışında kardiyak arrest olan STYME sağ kalanlarında (2587, %96.5), HDKA olmayanlara (94, %3.5) göre anteriyor miyokart enfarktüsü, hastanede yatış süresi, hastane içi majör istenmeyen kardiyovasküler ve serebrovasküler olay (MACCE) oranları, hastane içi takipte iskemik serebrovasküler hastalık ve majör kanama belirgin olarak yüksek saptandı. Yaş ve cinsiyet dağılımı her iki grupta benzerdi. Primer PKG başarı oranı her iki grupta da benzer ve yüksek bulundu. HDKA olan STYME hastalarında hastane içi mortalite belirgin olarak yüksek (%18.1’e karşı %1.5, p<0.001) iken 12. ve 60. aylardaki sağ kalım oranı düşük (%74.5 ve %96.5, p<0.001 ile %71.3 ve %93.7, p<0.001) saptandı. HDKA’nın hastane içi mortalitenin (Odds oranı [OO]: 3.413, Güven aralığı [GA] %95: 1.534–7.597, p=0.003) ve 60. aydaki tüm nedenlere bağlı mortalitenin (OO: 3.285, %95 GA: 2.020–5.340, p<0.001) bağımsız bir öngördürücüsü olduğu saptanmıştır.

SONUÇ
Hastane dışında kardiyak arrest ile komplike olmuş STYME hastalarında, HDKA olamayanlarla aynı başarı oranı ile PKG yapılmış olsa da, mortalite fazladır.

Anahtar Kelimeler: Hastane dışında kardiyak arrest, primer perkütan koroner girişim; kısa ve uzun dönem sağkalım; ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü.

Outcomes of survivors of ST-segment elevation myocardial infarction complicated by out-of-hospital cardiac arrest: a single-center surveillance study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey, Emre Can Parsova, Ufuk Sadık Ceylan, Özge Güzelburç, Koray Demir, Ufuk Yıldız, Aylin Şafak, Evliya Akdeniz, Tolga Sinan Güvenç, Emrah Bozbeyoğlu, Ahmet Ilker Tekkeşin. Outcomes of survivors of ST-segment elevation myocardial infarction complicated by out-of-hospital cardiac arrest: a single-center surveillance study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 10-20

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale