Total Kolesterol/HDL-kolesterol Oranı Koroner Hastalığın En İyi Lipid Öngördürücüsü: Trigliserid Ortalama Düzeyimiz Yılda 1 mg Yükselme Gösteriyor [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 334-343

Total Kolesterol/HDL-kolesterol Oranı Koroner Hastalığın En İyi Lipid Öngördürücüsü: Trigliserid Ortalama Düzeyimiz Yılda 1 mg Yükselme Gösteriyor

Altan ONAT1, Beytullah YILDIRIM1, Burak ERER1, Ömer BAŞAR1, Ali ÇETİNKAYA1, Köksal CEYHAN1, Ömer UYSAL1, İbrahim KELEŞ1, Vedat SANSOY1
Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. ve Kardiyoloji Enstitüsü;S. Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Mrk., İstanbul

TEKHARF Çalışması orijinal kahortunun 10 yıl sonraki izlenmesinde 1862 kişide (ortalama yaş 50.6±14) Reflotron cihazı ile ölçülen plazma lipid fraksiyonlanndaki değişimler cinsiyet ve yaş gruplan katmanlamasiyle değerlendirildi. Ayrıca eski ve yeni koh01·tta (2416 katıhmcıda) serum lipoprotein ve apolipoprotein (apo) Al ve B belirlendi ve bir bölümünde validasyon referans laboratuvarında yapıldı. Standart nüfuslu 30-79 yaşındakilerde ortalama TK düzeyleri erkek ve kadında 180.2 ve 186.8 mg ldl, on yıl ön cekine göre anlamlı fark sergilemedi. Buna karşılık ortalama Trg değerlerinin erkekle 4 mg! d/, kadında 13 mg! d/ arttığına dikkat çekildi. Apo B/apo Al oranının erkek ve kadınlarda ortalama 0.92 ve 0.82 bulunması, KKH riski açısmdan olumsuz sayıldı. Eldeki verilere dayanarak ülkede lipid düşürücü ilaç kullananlar 800 bin dolaymda tahmin edildi ve uygu lamanın sekonder değil, primer korunma ağırlıklı olduğu sonucu çıkarı/dt. Plazma trigliseridleriyle hem apo B, hem de (ters yönde) HDL-kolesterol arasında birer güçlü korelasyon gözlemfendi. 1990 yılındaki "sağlıklı" popülasyonun 10 yıllık izlenmesinde meydana gelen koroner kökenli ölümler ile KKH'dan oluşan bileşik hedef noktası için öngörü, ll risk etmeninin dahil olduğu bir lojistik regresyon modelinde incelendi. Her iki cinsiyette de TKIHDL-Koram tek bağımsız lipid risk faktörü, odds oranı da 1.295 saptandı . Oramn örneğin 4 yerine 6 olmasi, fatal ve fatal olmayan koroner olay ihtimalini %68 yükselttiğini ifade ediyordu. Sonuç olarak, 10 yıllık izleme ve yaş-standardizasyonlu ekstrapolasyonda, ye tişkinlerimizin plazma trigliserid düzeyinde her yıl yaklaşık 1 mg/d/'lik yükselme meydana gelmektedir. Prospektif değerlendirme sonunda, gelecekteki koroner ölüm ve olayları öngörme hususunda TKIHDL-K orammn, tek anlamlı bağımsız lipid değişkeni olduğu yargısma varılmıştır. Erişkinterimizin risk değerlendirilm esinde bu parametrenin özellikle dikkate almmasımn klinik yararı olacağı kanısmdayız.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, dislipidemi, koroner kalp hastalığı, lipid düşürücü tedavi, risk faktörleri, total kolesterol, trigliseridler

Total Cholesterol/HDL-cholesterol Ratio Best Lipid Predictor of Coronary Disease in Turkish Adults: Mean Triglyceride Levels Rise by 1 mg/dl Per Year

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Beytullah YILDIRIM, Burak ERER, Ömer BAŞAR, Ali ÇETİNKAYA, Köksal CEYHAN, Ömer UYSAL, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY. Total Cholesterol/HDL-cholesterol Ratio Best Lipid Predictor of Coronary Disease in Turkish Adults: Mean Triglyceride Levels Rise by 1 mg/dl Per Year. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 334-343
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale