Parsiyel nefrektominin gözden kaçan ve nadir görülen mekanik komplikasyonu: Renal arter darlığına bağlı akselere hipertansiyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 235-238 | DOI: 10.5543/tkda.2018.26199

Parsiyel nefrektominin gözden kaçan ve nadir görülen mekanik komplikasyonu: Renal arter darlığına bağlı akselere hipertansiyon

Yusuf Ziya Şener1, Uğur Canpolat1, Mustafa Sertaç Yazıcı2, Enver Atalar1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Sekonder hipertansiyon tüm hipertansiyon olgularının %5–10’unu oluşturmaktadır ve renal arter darlığı sekonder hipertansiyonun en sık görülen nedenlerinden biridir. Her ne kadar aterosklerotik damar hastalığı ve fibromusküler displazi renal arter darlığının en sık nedenleri olsa da, vaskülit ve travma gibi diğer nadir etiyolojik nedenler rol oynayabilir. Erken evre renal karsinom tedavisinde parsiyel nefrektomi standart tedavi yaklaşımıdır, bu cerrahi girişim esnasında travmatik renal arter darlığı gelişebilir. Çok nadir görülen istenmeyen yan etki olsa da, literatürde sadece birkaç olgu sunumu mevcuttur. Bu nedenle, bu yazıda parsiyel nefrektomi sonrası travmatik renal arter darlığına ikincil akselere hipertansiyon gelişen bir hastanın başarılı perkütan tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, nefrektomi; renal arter stenozu; renal hücreli karsinom; travma.

A rare and overlooked mechanical complication of partial nephrectomy: Accelerated hypertension due to renal artery stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar. A rare and overlooked mechanical complication of partial nephrectomy: Accelerated hypertension due to renal artery stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 235-238

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale