Ciddi derecede ağır mitral stenozu, aort kökü ve çıkan torasik aort arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 45-52 | DOI: 10.5543/tkda.2018.04900

Ciddi derecede ağır mitral stenozu, aort kökü ve çıkan torasik aort arasındaki ilişki

Leili Pourafkari1, Aidin Baghbani-oskouei2, Naser Aslanabadi1, Elgar Enamzadeh1, Samad Ghaffari1, Rezvaniyeh Salehi1, Bahram Sohrabi1, Safa Savadi-oskouei1, Arezou Tajlil1, Nader D Nader3

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı değişik yerleşimlerdeki aortun yeniden biçimlendirilmesinde izole mitral stenozun (MS) rolünü incelemekti.

YÖNTEMLER
Bu prospektif çalışmada değişik endikasyonlar için transözofageal ekokardiyografi yapılacak hastalar tarandı. Çalışma katılımcıları mitral kapak alanı ≤1.5 cm2 olan hastalar MS olup olmadıklarına göre 2 grupta sınıflandırıldı. Aort halkası, aort kökü, sinotübüler bileşke (STB) ve çıkan aortun aort halkasından 5 cm uzaklıktaki proksimal kısmının boyutlarıyla ilişkili faktörler değerlendirildi. Yukarıda belirtilen seviyelerin herhangi birinde aortun boyutunu etkileyen faktörleri içeren çok değişkenli doğrusal modeller oluşturuldu. Mitral kapak alanı, mitral kapak gradyanı ve aortun boyutları arasındaki ilişkiyi araştırmak için Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı.

BULGULAR
Toplam 179 erkek ve 354 kadın çalışmaya alındı. Hastaların 84’ünde (%15.8) MS mevcuttu. MS hastaları daha genç ve hipertansiyon olma ihtimalleri daha düşüktü. Tek değişkenli analizde MS’li hastaların aort halkası ve STB’si daha ufaktı (sırasıyla, p=0.003 ve p=0.043). Çok değişkenli analizde MS daha küçük aort halkasıyla ilişkili olup regresyon katsayısının 0.541 olmasına neden olmuştur (p=0.005).

SONUÇ
Mitral kapak düzeyinde önemli stenozun varlığı aort halkasının daha küçük çaplı olmasıyla ilişkilidir. Bu olgunun kronik, uzun süreli düşük atım hacim veya aort halkasının mitral hastalıktaki fibrotik sürece mi bağlı olduğu henüz açıklığa kavuşturulmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aort halkası, çıkan aort; ekokardiyografi; mitral stenoz; romatizmal kalp hastalığı.

The association between severe mitral stenosis and the size of the aortic root and the ascending thoracic aorta

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Naser Aslanabadi, Elgar Enamzadeh, Samad Ghaffari, Rezvaniyeh Salehi, Bahram Sohrabi, Safa Savadi-oskouei, Arezou Tajlil, Nader D Nader. The association between severe mitral stenosis and the size of the aortic root and the ascending thoracic aorta. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 45-52

Sorumlu Yazar: Nader D Nader, United States
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale