Wolff-Parkinson-White Sendrom'lu Hastalarda Aksesuar Yol Yerleşimini Belirlemede Kullanılan 7 Algoritma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 478-485

Wolff-Parkinson-White Sendrom'lu Hastalarda Aksesuar Yol Yerleşimini Belirlemede Kullanılan 7 Algoritma

Hakan TIKIZ1, Sedat KÖSE2, Yücel UZUN3, Ahmet D. DEMİR3, Mustafa SOYLU3, Uğur K. TEZCAN1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Tükiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3GATA, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4GATA, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5GATA, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada Wolff-Parkinson-Wiıite (WPW) sendromlu hastalarda aksesuar yolun yerleşimini belirlemek üzere geliştirilmiş 7 algoritm (Skeberis ve ark., Xie ve ark., Chiang ve ark. , Fitzpatrick ve ark., Davilla ve ark., Adalet ve ark., ile Arnıda ve ark.) tamsal duyarlı lık, pozitif öngörii değeri, gözlemci-içi ve göz lemciler-arası de,~ işkenlik/er açıs111dan karşılaştırı ld ı. Çalışmaya, 12-derivasyon/u elektrokardiyogram111da (EKG) aşikar WPW sendromu saptanan ve elektrofizyolojik inceleme ile yerleşimi kesin olarak belirlenen ve aksesuar yolu (A Y) başan/ı abiasyon ile ortadan kaldm/an 100 hasta oluşturdu. Tüm EKG'/er 3 deneyimli e/ektrofizyolog hekim tarafmc/an farklı zamanlarda olmak üzere ikişer kez değerlendirildi. Algoritmlerin aksesuar yolun yerleşimini göstermedeki duyarlıfığ mill o/o 29-51, pozitif öngörii değerinin de o/o31- 60 aras ında değ işt(~ i gözlendi. En yüksek duyarlılık ve pozitif öngörii değerinin Clıiang ve ark. 'mn önerdiği algoriflnde olduğ u saptandı (sı rasıyla %51 Fe %60). AY yerleşiminde, tüm algoritmler birlikte ele alındığında sollateral yerleş imli A Y'lann en kolay tanman AY olduğ u (ort.%70), bununla birlikte özellikle sol ya da sağ posrerosepta/ yerleş imi aylrf etme açısmdan en yiiksek duyarlı lığ ın Adalet ve aı-k. 'nın ön erdiğ i a/gorirnıde olduğu gözlendi (sırasıyla %75 ve %77). Ayrıca, de/ta dalgasım göz öniine almayan a/goritmlerdeki pozillf öngörii değ erin in, de/ta dalgasım içeren a/goritm/ere göre dalw diişiik olduğu saptandı (sırasıyla %34 ve %43.3, p=0.045). Gözlemci-içi ve gözlemciler-arası değişken likle de en güçiii uyumla rın yine Clıiang ve ark.'mn önerdiği a/gorillnde o ldu,~ u (sıras ıyla kappa=0.78-0.82 Fe kappa= 0.76, [%95 Cl: 0.73-0.79]), en z ayıf uyumlarlll ise Fitzparric ve ark.'mn ön erdiği algoritmde olduğu gözlendi (sırasıyla kappa=0.56-0.72 ve kappa= 0.40, [%95 CI: 0.36- 0.44]). Sonuç olarak, algoritmlerin genel olarak tanı sal duyarlı lık ve pozitif öngörü değerlerinin algoritma çalışmalarında bildirilen sonuçlara göre belirgin derecede diişiik olduğu , riim algoritmlerde sol lareral yerleşimli AY'Iarın en kolay tamnan AY olduğu ve de/ta dalgasmın algorirme kafilması ile pozirif öngörii değerinin y iikseldi.~i de gözlenmiştir. Ayrıca yedi algoritm aras111da genel olarak tanısa l duyarlılı k, pozitif öngörii değeri, gözlemci-içi ve gözlemciler-arası uyumu en yüksek olan a/gorirmin Clıiang ve ark.'nm önerdiği a/goritm o lduğu saptanmıştır. Algoritm kullammında ya da yeni a/goritnılerin öneriminde bu bilgilerin elektrofizyolog lıekimlerce göz önüne a/mmasınm faydalı olabileceği düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler: WPW sendromu, algoritm, EKG, ablasyon

Comparison of Seven Algorithms to Localize the Accessory Pathway in Patients with Wolff-Parkinson-White Syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan TIKIZ, Sedat KÖSE, Yücel UZUN, Ahmet D. DEMİR, Mustafa SOYLU, Uğur K. TEZCAN. Comparison of Seven Algorithms to Localize the Accessory Pathway in Patients with Wolff-Parkinson-White Syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(8): 478-485
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale