Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Dislipidemi Kılavuzuna Uyumun, Bilgi ve Hasta Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması
Evaluation of Perceptions, Knowledge and Compliance with tHE Guidelines in Real Life Practice: A survey on the Under-treatment of HypercholeSterolemia
volkan doğan, ozcan basaran, BÜLENT ÖZLEK, oğuzhan çelik, EDA ÖZLEK, CEM ÇİL, ibrahim halil özdemir, Ibrahim Rencüzoğulları, FATMA ÖZPAMUK KARADENİZ, lütfü bekar, mujdat aktas, Mubariz Murat Resulzade, Macit Kalçık, gökhan aksan, Göksel Çinier, Kadriye Halli akay, Kadir ugur mert, MURAT BİTEKER, Meral Kayikcioglu
doi: 10.5543/tkda.2019.39293  Sayfalar 1 - 0

2.
Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi Yeni Pulmoner Hipertansiyon Tanımlamasının Pre-kapiller Pulmoner Hipertansiyon Prevalansına Etkisi
The impact of the New Pulmonary Hypertension Definition of the World Symposia on Pulmonary Hypertension on The Prevalence of Pre-capillery Pulmonary Hypertension
Umit Yasar Sinan, Özge Çetinarslan, Alev Arat-Özkan, Murat Kazim Ersanli, MEHMET SERDAR KÜÇÜKOGLU
doi: 10.5543/tkda.2019.80027  Sayfalar 2 - 0

3.
Son dönem böbrek hastalarında hemodiyaliz etkinliğininventriküler repolarizasyon üzerine etkisi
The effect of hemodialysis adequacy on ventricularrepolarization in end-stage kidney disease
Belma Kalaycı, Engin Onan, Saime Paydaş, Bülent Kaya, Ülkü Adam, Serkan Besli, Süleyman Kalaycı, Fürüzan Köktürk
doi: 10.5543/tkda.2019.64359  Sayfalar 3 - 0

4.
Mukopolisakkaridoz tip VI’lı çocuklarda kardiyovasküler bulgular ve enzim replasman tedavisinin etkisi
Cardiovascular findings and effects of enzyme replacement therapy in patients with mucopolysaccharidosis type VI
Emine Azak, Mehmet Gündüz
doi: 10.5543/tkda.2019.44502  Sayfalar 4 - 0

5.
Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta vadeli takip sonuçları
Clinical characteristics and intermediate-term outcome of young patients with uncomplicated myopericarditis
Kudret Keskin, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Güneş Melike Doğan, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2019.63306  Sayfalar 5 - 0

6.
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi
Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy
ibrahim halil özdemir, Ozge Copkiran, Hakan TIKIZ, canan Tıkız
doi: 10.5543/tkda.2019.78379  Sayfalar 6 - 0

7.
Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Merkezde ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ve Kardiyojenik Şok Gelişen Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Uzun Dönem Mortaliteye Etkisi
Effect of Acute Kidney Injury on Long-Term Mortality in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Complicated with Cardiogenic Shock and Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention in a High-Volume Tertiary Center
Mert İlker Hayıroğlu, Emrah Bozbeyoglu, Özlem Yıldırımtürk, Ahmet İlker Tekkeşin, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.84401  Sayfalar 1 - 0

8.
The coronary slow flow phenomenon and microalbuminuria; is there any relation?
Alireza Amirzadegan, Rosa Ghaderpanah, Elham Rayzan, Arya Aminorroaya, Masih Tajdini
doi: 10.5543/tkda.2019.82258  Sayfalar 2 - 0

9.
Türk Toplumunda Non-Obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokard İnfarktüsü Çalışması: Amaç ve Tasarım
Rationale and Design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) Study
Uğur Önsel Türk, Mehdi Zoghi, Emin Alioglu, Oktay Ergene
doi: 10.5543/tkda.2019.24804  Sayfalar 3 - 0

10.
SCORE-Türkiye ve Yüksek Riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması. İlk Akut Koroner Sendrom Atağı ile Başvuran Hastaların Kesitsel Gözlemsel Analizi
Comparison of the SCORE-Turkey and SCORE for High-risk countries. A cross-sectional analysis of patients presenting with the first episode of acute coronary syndrome
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci
doi: 10.5543/tkda.2019.74580  Sayfalar 5 - 0

11.
Pacemaker pocket infection rate and suture technique
GOUTAM Datta
doi: 10.5543/tkda.2019.82598  Sayfalar 6 - 0

12.
Wolff–Parkinson–White Elektrokardiyografik Paterni olan Asemptomatik Çocuk ve Ergenlerin Elektrofizyolojik Özellikleri
Electrophysiological Properties of Asymptomatic Children and Adolescents with the Wolff–Parkinson– White Electrocardiographic Pattern
Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2019.41354  Sayfalar 7 - 0

13.
Karaciğer Transplantasyonu Adaylarında Benek Takibi Görüntüleme ile Belirlenen Subklinik Miyokard Disfonksiyonu
Subclinical Myocardial Dysfunction In Liver Transplant Candidates Determined by Speckle Tracking Imaging
Saadet Demirtas Inci, Leyla Elif Sade, Cihan Altın, Bahar Pirat, Hilal Erken Pamukcu, Sabiye Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.94728  Sayfalar 1 - 0

14.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir?
Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?
Bülent Özlek, EDA Özlek, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Murat Biteker, Ali Rıza Bilge
doi: 10.5543/tkda.2019.66247  Sayfalar 2 - 0

15.
Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri
The prognostic value of Vitamin D levels for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism
VEYSEL OZAN TANIK, TUFAN CINAR, Barış Şimşek
doi: 10.5543/tkda.2019.69256  Sayfalar 6 - 0

OLGU BILDIRISI
16.
Exclusion of a coronary aneurysm with a polyurethane covered stent
Murat Çimci, Fabio Rigamonti, Laura Varotto, Anne-Lise Hachulla, Marco Roffi
doi: 10.5543/tkda.2018.02446  Sayfalar 8 - 0

17.
Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu?
Paraplegia After Percutaneous Iliac Stenting: How did that happen?
Emre Ozdemir, Mustafa Karaca, Ayşen Suzen Ekinci
doi: 10.5543/tkda.2019.10452  Sayfalar 9 - 0

18.
An Unusual Pacing Artifact
Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni
doi: 10.5543/tkda.2018.52386  Sayfalar 10 - 0

19.
Ciddi Pulmoner Stenozu Olan Gebede Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulaması
Pulmonary Balloon Valvuloplasty In A Pregnant Woman With Severe Pulmonary Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.55136  Sayfalar 11 - 0

20.
Libman-Sacks endokarditinin warfarin ve immünsüpresif tedavi ile iyileşmesi
Improvement of Libman-Sacks endocarditis after combination of warfarin and immunosuppressive therapy
Mehmet Rasih Sonsöz, Rukiye Dilara Tekin, Ahmet Gül, Zehra Buğra, Dursun Atılgan
doi: 10.5543/tkda.2019.29213  Sayfalar 8 - 0

21.
İlaca dirençli atriyal fibrilasyon olgusunda kalıcı his demeti uyarısı ve atriyoventriküler nod ablasyonu
Permanent his bundle pacing and atrioventricular node ablation in a case with drug refractory atrial fibrillation
serkan saygi, Emre Erturk, CANER TOPALOGLU, mohammed abusharekh
doi: 10.5543/tkda.2019.13766  Sayfalar 9 - 0

22.
Mitral Annular Calcification Related Calcified Amorphous Tumor in A Patient with Normal Renal Function: A Case Report
Azin Alizadehasl, Hoda Mombeini, saeid hosseini, Hamid Reza Sanati
doi: 10.5543/tkda.2019.93289  Sayfalar 10 - 0

23.
Femoral arter ponksiyon alanında anjiyosarkom;tanısal çıkmaz
Angiosarcoma at femoral artery puncture site; a diagnostic dilemma
Abdullah Özer, Tolga Tatar, Basak Kocak, GURSEL LEVENT OKTAR
doi: 10.5543/tkda.2019.62129  Sayfalar 11 - 0

24.
Scimitar Sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar
Different surgical approaches to scimitar syndrome
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Meltem Çakmak, Tülay Demircan, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5543/tkda.2019.57510  Sayfalar 8 - 0

25.
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?
Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?
Mehmet Rasih Sonsöz, Elif Agüloğlu Bali, Mehmet Aydoğan, Fehmi Mercanoglu, Serap Şimşek-Yavuz
doi: 10.5543/tkda.2019.59153  Sayfalar 10 - 0

26.
Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması
The broken and “O”-shaped folded catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using the “wire-balloon” technique
Kerim Esenboga, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timucin Altin
doi: 10.5543/tkda.2019.92068  Sayfalar 11 - 0

DERLEME
27.
3-Boyutlu ekokardiyografi Bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler
3-Dimensional echocardiography Part II: Practical clues for optimum imaging
Zehra Gölbaşı, kumral cagli
doi: 10.5543/tkda.2019.06698  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
28.
Coronary Artery Fistula Mimicking an Interventricular Septal Defect
Alimohammad Hajizeinali, ali hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2019.28846  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

29.
Bir Olgu Sunumu; Sag Internal Iliak Arterden, Sag ayak Bilegine Kadar Uzanan Iyi gelismi Kollateral Agi
A Case Report; Well Developed Curly Collateral Arteries, From Right Internal Iliac Artery to Right Ankle, Diagnosing with Multimodality Imaging
Semih Kalkan, Ahmet Karaduman, Nuri Havan, Ferhat Keten, Elnur Alizade
doi: 10.5543/tkda.2019.98105  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

GÖRÜŞ
30.
Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu’nun Kardiyoloji Yeterlik Bilgi Sınavı’na İlişkin Görüş ve Önerileri
The opinion and recommendations of Turkish Board for Accreditation in Cardiology on Board Examination
Aylin Yıldırır, Armağan Altun, Dilek Ural, Murat Özdemir, Özgür Aslan, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.67457  Sayfa 0
Makale Özeti

© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale