Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Hipertansiyon: Hindistan’da Ulusal Kesitsel Bir Çalışma

1.

Kolkata Hematology Education and Research Initiatives, Kolkata, India

2.

Department of Epidemiology, Biostatistics and EBM, al-Farabi Kazakh National University Faculty of Medicine and Health Care, Almaty, Kazakhstan

3.

Department of Education and Human Potentials Development, National Dong-Hwa University, Hualien, Taiwan

4.

Department of Public Health Science, School of Health Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 276-283
DOI: 10.5543/tkda.2022.21207
Okunma: 353 İndirilme: 67 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2022

Amaç: Hipertansiyon küresel bir halk sağlığı sorunudur. Bu makale, Hindistan’da hem kadınlar hem de erkeklerde ulusal hipertansiyon prevalansını tahmin etmeyi amaçladı. Çalışma ayrıca hipertansif kadın ve erkeklerin demografik ve sosyoekonomik durumunu da incelemiştir.

Yöntemler: Çalışma, Hindistan’ın her yerinden Ulusal Aile Sağlığı Araştırması 4’ü kullandı. 661 771 kadın (15 - 49 yaş) ve 104 357 erkek (15-54 yaş) bireyin hipertansiyonu ve bunların demografik ve sosyoekonomik değişkenleri değerlendirildi. Çapraz tablolama, ki-kare testleri ve çok değişkenli lojistik regresyon kullanıldı.

Bulgular: Kadınlarda ve erkeklerde hipertansiyon prevalansı sırasıyla %11,40 ve %18,10 idi. Eyalet bazında Sikkim maksimum prevalansa sahipti. Daha yaşlı kadınlar (45 - 49 yaş) ve erkekler (50 - 54 yaş) tüm yaş grupları arasında en yüksek hipertansiyon prevalansına sahi- plerdi. Kentlerde yaşayanlar, kırsalda yaşayanlara göre orantılı olarak daha fazla hipertansiyon göstermişti. Eğitim, çalışma durumu ve daha zengin ekonomik statü önemli risk faktörleri olarak bulundu. Daha düşük eğitim düzeyine sahip kadınlar ve daha yüksek eğitim düzeyine sahip erkeklerin hipertansif olma olasılığı daha yüksekti. Çalışanların, çalışmayan akranlarına göre daha hipertansif oldukları belirlendi. Ekonomik olarak güçlü erkekler, yoksul olanlardan daha hipertansifti. Hipertansif insanlar tıbbi bakıma daha fazla erişmekteydi.

Sonuç: Hipertansiyon ile ilişkili çeşitli değiştirilebilir riskte sosyoekonomik faktörler vardır. Politika yapıcılar, daha etkili önleyici planlamalar için mevcut bulguları değerlendirebilirler. Çalışmada belirlenen risk faktörleri doğru şekilde değerlendirilmelidir.

Cite this article as: Chakraborty S, Ussatayeva G, Lee M, Dalal K. Hypertension: A national cross-sectional study in India. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(4):276-283.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488