Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma - Genel

Nötrofil/lenfosit oranı ile pulmoner arter hipertansiyonu arasındaki ilişki

1.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2013; 41: 604-609
DOI: 10.5543/tkda.2013.93385
Okunma: 405 İndirilme: 106 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Amaç: Pulmoner hipertansiyon (PH) sağ ventrikül yetersizliği ve yüksek mortalite ile seyreden artmış pulmoner arter direnci ile kendini gösteren heterojen bir hastalık grubundan oluşur. Son zamanlarda patofizyolojik mekanizmada enflamasyonun merkezi bir rolü olduğu ile ilgili kanıtlar artmaktadır. Sistemik enflamatuvar hastalıklarda PH prevalansının artmış olduğu zaten bilinmektedir. Bu çalışmada, nötrofil/lenfosit oranı (N/L oranı) ile pulmoner arter hipertansiyonu (PAH) arasındaki ilişki değerlendirildi. Çalışma planı: Pulmoner arter hipertansiyonu bulunan 25 hasta ve sağlıklı 25 gönüllüden oluşan kontrol grubu değerlendirildi. Bazal klinik ve ekokardiyografik bulgular kaydedildi. Tüm hasta ve kontrol grubunun tam kan sayımları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Nötrofil/lenfosit oranı kontrol grubuna göre PAH’lı hastalarda daha yüksekti (p=0.05). N/L oranının 1.65 eşik değeri PAH varlığını %72 duyarlılık ve %69 özgüllük ile öngörmekteydi. Çok değişkenli analizden sonra sadece N/L oranının PAH’ın anlamlı öngördürücüsü olarak kaldığı saptandı. Sonuç: Nötrofil/lenfosit oranının kontrol grubuna göre PAH’lı hastalarda daha yüksek olduğu gösterildi.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488