Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Kalp Hızı Düzeltilmiş QT Aralığı ve GRACE Risk Skorunun Bir Kombinasyonu ST-Segment Yüksekliği Olmayan Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Erken Mortaliteyi Daha İyi Öngörür

1.

Department of Cardiology, Health Sciences University, Dışkapı Yıldırım Beyazıd Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2.

Department of Biostatistics, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

3.

Department of Cardiology, Kütahya Health Sciences University, Kütahya, Turkey

4.

Department of Cardiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

5.

Department of Cardiology, İzmir University of Economics Medical Park Hospital, İzmir, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 340-347
DOI: 10.5543/tkda.2022.21198
Okunma: 359 İndirilme: 91 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2022

Amaç: Bu çalışma, kalp hızı düzeltilmiş QT aralığı (QTc) uzamasının GRACE risk skoruna eklen- mesinin, ST-segment elevasyonu olmayan akut koroner sendromlu (NSTE-AKS) hastalarda erken mortalite için prediktif değeri iyileştirip iyileştirmediğini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Yöntemler: Ocak 2017 ile Temmuz 2019 arasında ardışık NSTE-AKS hastaları için veri tabanımızı geriye dönük olarak taradık. Demografik ve klinik parametreler çizelge incelemesi yoluyla elde edildi. Tüm elektrokardiyogramlar 2 doktor tarafından incelendi. QT aralığı tanjant yöntemi kullanılarak ölçüldü. Erken ölüm, hastanede kalış sırasında veya taburcu olduktan son- raki 30 gün içinde gözlenen tüm nedenlere bağlı ölüm olarak tanımlandı.

Bulgular: Çalışma popülasyonu 283 hastadan oluşuyordu, 17 erken ölüm vardı. QTc aralığı uzamış olan 59 hastanın onu öldü (%16.9, P < .001). Hem GRACE risk skoru (olasılık oranı: 1.032; %95 GA: 1.012 1.053; P = .002) hem de QTc aralığı (olasılık oranı: 1.026; %95 GA: 1.007-1.045; P = 0.007) bağımsız olarak erken mortaliteyi öngördü. Değerin altında kalan alan sadece QTc aralığı için 0.769 (%95 CI: 0.674-0.863, P < .001) ve sadece GRACE riski skoru için 0.780 (%95 CI:0.681-0.878; P < .001) idi. Ancak QTc aralığı ve GRACE risk skoru birleştirildiğinde 0.808 (%95 CI: 0.713-0.904, P < .001) bulundu.

Sonuç: Bu çalışma, QTc aralığı uzama ve GRACE risk skorunun bağımsız olarak erken mortaliteyi öngördüğünü ve bu 2 faktörün bir kombinasyo- nunun NSTE-AKS’lu hastalarda erken mortalite için prediktif değeri iyileştirebileceğini bildiren ilk çalışmadır.

Cite this article as: Demirtaş İnci S, Tekindal MA, Altınsoy M, et al. A combination of heart rate-corrected QT interval and GRACE risk score better predict early mortality in patients with non-ST segment elevation acute coronary syndrome. Turk Kardiyol
Dern Ars. 2022;50(5):340-347.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488