Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Büyük Bir Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hastaların Özellikleri ve Cinsiyete Bağlı Farklılıkları: 55 000’den Fazla Hasta ile Tek Merkez Deneyimi

1.

Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Infectious Diseases, Kartal Koşuyolu Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Anesthesiology, Kartal Koşuyolu Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

4.

Department of Nephrology, Kartal Koşuyolu Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

5.

Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 431-437
DOI: 10.5543/tkda.2022.22417
Okunma: 305 İndirilme: 61 Online Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2022

Amaç: Dünya nüfusunun yaşlanmasına paralel olarak kalp hastalıklarının karmaşıklığı artmış ve özellikle kardiyoloji yoğun bakım ünitelerinde multidisipliner bakımın önemi daha da belirgin hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, büyük bir kardiyoloji yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların klinik özelliklerini ve cinsiyete bağlı farklılıklarını analiz etmektir.

Yöntemler: Bu tek merkezli, geriye dönük, kesitsel çalışma, Ocak 2016 ile Mart 2021 tarihleri arasında merkezimizin kardiyoloji yoğun bakım ünitesine yapılan tüm yatışları içermektedir. Tüm veriler veri toplama yazılımı kullanılarak elde edilmiş ve Türkiye’nin genel veri tabanı sistemi olan MEDULLA’ya aktarılmıştır.

Bulgular: Yaklaşık 5 yıllık bir süre boyunca toplam 55 737 hasta analiz edildi. Bu hastaların 39 395’i erkek ve 16 342’si (%29) kadındı. Erkek hastaların yaş ortalaması 59,71 ± 12 yıl, kadın hastaların yaş ortalaması 63,3 ± 14 yıldı (P <,001). Yoğun bakım ünitesine en sık yatırılma sebebi akut koroner sendrom olarak tespit edildi ve koroner anjiyografi yapılan hasta sayısı 12 878 tanesi erkek hasta olmak üzere toplam 17 478 (%31) olarak bulundu. Kardiyoloji yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların ikinci sıklıkta 5654 hasta ile aritmi hastaları olduğu gözlendi. Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde takip esnasında çoklu organ yetersizliği gelişme yüzdesi yaklaşık %18 olarak saptandı. Erkek hastalarda ölüm oranı %4 iken, kadın hastalarda ölüm oranı daha yüksekti (%7). En fazla ölüm sebebi akut koroner sendrom olarak karşımıza çıkarken, en yüksek ölüm sıklığı akut kalp yetersizliği hastalarında saptandı. Ölen hastalar arasında kadın bireylerin yaş ortalaması erkek hastalara göre daha yüksek ve hastanede yatış süreleri daha uzun olarak bulundu.

Sonuç: Yoğun bakım ünitemizde en fazla ölüm akut koroner sendrom ile başvuran erkek hastalarda olmasına rağmen, en yüksek ölüm oranı ileri kalp yetersizliği mevcut olan hastalarda saptanmıştır. Ayrıca yaşlı nüfus ve buna paralel multidisipliner tedavi gereken hasta sayısındaki artış sebebiyle, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetersizliği gelişimi en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak görünmektedir. Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde yatan kadın hasta sayısı erkek bireylere göre daha düşük olmasına rağmen yaş ortalaması ve ölüm oranı erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur.

Cite this article as: Külahçıoğlu Ş, Acar RD, İzci S, et al. Characteristics and gender-related differences of patients admitted to a large İntensive cardiac care unit: A single-center experience with over 55 000 patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(6):431-437.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488