Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ailevi Akdeniz ateşi’nde lipit profili ve aterojenik indeks düzeyleri ve bunların trombosit indeksleri ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 184-190 | DOI: 10.5543/tkda.2018.93762

Ailevi Akdeniz ateşi’nde lipit profili ve aterojenik indeks düzeyleri ve bunların trombosit indeksleri ile ilişkisi

Gökhan Çakırca1, Muhammet Murat Çelik2
1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Şanlıurfa
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hatay

AMAÇ
Bu çalışmada, Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) hastalarında lipit profili ve aterojenik indeks düzeylerini ve bunların trombosit indeksleri ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu geriye dönük çalışmaya AAA’lı 63 hasta ve sağlıklı 51 birey dahil edildi. Enflamatuvar belirteçlerin (eritrosit sedimantasyon hızı [ESR], C-reaktif protein [CRP] ve fibrinojen), trombosit indekslerinin (ortalama trombosit hacmi, trombosit krit, büyük trombosit oranı ve trombosit dağılım genişliği) ve lipit parametrelerinin (toplam kolesterol, trigliserit, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol) düzeyleri kaydedildi. Ayrıca, aterojenik indeksler (plazma aterojenik indeksi [AIP], aterojenik katsayı [AK], Castelli risk indeksleri I ve II [CRI-I ve II]) lipit parametreleri kullanılarak hesaplandı.

BULGULAR
AAA’lı hastalarda AIP, AK, CRI-I ve II düzeyleri sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyi anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Bununla birlikte, diğer incelenen parametreler açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05). AAA’lı erkek hastalarda AIP, AK, CRI-I ve II düzeyleri kadın hastalara göre anlamlı derecede yüksek iken, trombosit, ESR ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyleri anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). AAA’lı hastalarda CRP düzeyi ile yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve toplam kolesterol düzeyleri arasında negatif korelasyon bulundu (sırasıyla, r=−0.275, p=0.032 ve r=−0.313, p=0.014). Ayrıca, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyi ile hastalık süresi arasında negatif korelasyon saptandı (r=−0.269, p=0.049).

SONUÇ
AAA’da özellikle erkek hastalarda, artmış aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riskinin belirlenmesi için aterojenik indekslerin kullanımı önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Plazma aterojenik indeksi, ateroskleroz; ailevi Akdeniz ateşi; ortalama trombosit hacmi.

Lipid profile and atherogenic indices and their association with platelet indices in familial Mediterranean fever

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gökhan Çakırca, Muhammet Murat Çelik. Lipid profile and atherogenic indices and their association with platelet indices in familial Mediterranean fever. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 184-190

Sorumlu Yazar: Gökhan Çakırca, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale