Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kronik total oklüzyon sonucu üzerine sigara içme alışkanlıklarının etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 439-445 | DOI: 10.5543/tkda.2018.75133

Kronik total oklüzyon sonucu üzerine sigara içme alışkanlıklarının etkisi

Jan-erik Guelker1, Christian Blockhaus1, Ruben Jansen1, Johannes Stein1, Julian Kürvers1, Mathias Lehmann1, Knut Kröger2, Alexander Bufe1
1Heartcentre Niederrhein, Helios Clinic Krefeld, Krefeld, Germany
2Department of Angiology, Helios Clinic Krefeld, Krefeld, Germany

AMAÇ
Kronik total oklüzyon (KTO) için perkütan koroner girişim (PKG) girişimsel kardiyolojinin hâlâ önemli bir sorunudur. Sigara dumanının toksik bileşenleri ve sigara içimiyle ilişkili kardiyovasküler işlev bozukluğunun mekanizmaları geniş ölçüde bilinmemekle birlikte, bu durum enflamasyon, tromboz ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolün oksidasyonunu artırmaktadır. Sigara içme alışkanlıklarının KTO-PKG’nin akut sonucu üzerindeki etkisine ilişkin literatürde yalnızca önemsiz derecede bilgi vardır.

YÖNTEMLER
2012–2017 yılları arasında 559 hastayı çalışmaya aldık. Bu hastalar en az bir KTO için PKG geçirmişlerdir. Antegrat ve retrograt KTO teknikleri uygulanmıştır. Dağılımın normal olup olmadığını anlamak için Shapiro-Wilk testi kullanıldı. Sürekli değişkenlerde farklılıklar Kruskal–Wallis-testi veya uygun olduğunda Mann–Whitney-U testi ile sınandı. Kategorik değişkenler ise Fisher kesinlik testi ile sınandı.

BULGULAR
Sigara içmeyenler içenlerden daha yaşlı idi (65.3±10.3 yıla karşın; 58.3±9.2 yıl; p=<0.001). Kohortun yaş ortalaması 62.1±10.5 yıl idi. Sigara içenler daha büyük bir sıklıkla erkekler olup (%79.7’ye karşın %85.7; p=0.074), lezyon uzunlukları daha fazla idi (36.1±17.56 mm’e karşın 39.1±17.2 mm). Bu nedenle daha uzun stentlere gerek duymuşlardır (69.0±28.0 mm’e karşın 64.2±26.5 mm; p=0.023). Sigara içenlerle içmeyenler arasında başarı oranları benzemekteydi. Hastanede yapılan işlemlerde nadiren komplikasyonlar görülmüş olup her iki grup arasında fark yoktu.

SONUÇ
Geriye dönük çalışmamız sigara içen ve içmeyen hastalar arasında anlamlı bir ilişkin olmadığını düşündürtmektedir. Buna rağmen sigara içenlerde lezyonlar daha uzun olup daha uzun stentlere gerek duyarlar.

Anahtar Kelimeler: Kronik total oklüzyon, perkütan koroner girişim, sigara içme alışkanlıkları.

Influence of smoking habits on acute outcome of revascularization of chronic total occlusion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Jan-erik Guelker, Christian Blockhaus, Ruben Jansen, Johannes Stein, Julian Kürvers, Mathias Lehmann, Knut Kröger, Alexander Bufe. Influence of smoking habits on acute outcome of revascularization of chronic total occlusion. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 439-445

Sorumlu Yazar: Jan-erik Guelker, Germany
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale