Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kompleks doğuştan kalp hastalığı olan ve Glenn anastomozu uygulanmış hastalarda antekübital venöz yol kullanılarak sağ kalp kateterizasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 103-110 | DOI: 10.5543/tkda.2019.70558

Kompleks doğuştan kalp hastalığı olan ve Glenn anastomozu uygulanmış hastalarda antekübital venöz yol kullanılarak sağ kalp kateterizasyonu

Sezen Atik Ugan, Selman Gökalp, Betül Çınar, İrfan Levent Saltık
İstanbul Üniverstesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Bu yazıda, kompleks doğuştan kalp defekti olan ve Glenn anastomozu yapılmış çocuk hastalarda antekübital venöz yaklaşım ile sağ kalp kateterizasyonu tekniği ve özellikleri sunuldu. Günümüzde antekübital damarlar kullanılarak yapılan sağ kalp kateterizasyonunun teknik özelliklerini ve güvenliğini gösteren çalışmalar yetişkinlerde yayınlanmıştır. Ancak, doğuştan kalp hastalıkları olan çocuklarda sağ kalp kateterizasyonlarında tercih edilen giriş yerlerinde değişiklik gözlenmemiştir.

YÖNTEMLER
Ocak 2014 - Ağustos 2017 tarihleri arasında çeşitli klinik bulgulara sahip 18 hastada yapılan antekübital fossa venleri ile sağ kalp kateterizasyonu verileri geriye dönük olarak incelendi ve sonuçlar değerlendirildi.

BULGULAR
On hasta (%55) erkek, sekiz hasta kadındı. Biri hariç tüm hastalar, Glenn anastomozu yapılmış kompleks doğuştan kalp hastalığına sahipti. Bir hasta sinüs venöz tipi atriyal septal defekt ve anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi nedeniyle ameliyat edilmiş ve superiyor vena kavası tamamen tıkanmıştı. Tüm hastalarda tanısal kateterizasyon yapıldı. Ek işlemler; iki hastada pulmoner kapağın
balon oklüzyonu, bir hastada süperiyor vena kava-sağ pulmoner arter anastomoz dilatasyonu ve iki hastada çeşitli cihazlarla anormal veno-venöz kollaterallerin tıkanması idi.

SONUÇ
Antekübital venöz yaklaşım tekniği, kompleks doğuştan kalp defekti olan hastalarda tanı ve tedavi amaçlı kateterizasyon için kolay ve güvenli bir şekilde uygulanabilir. Antekübital venöz yaklaşımın özellikle Glenn anastomozlu hastalarda sağ kalp kateterizasyonu için seçilen ilk bölge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Antekü, bital venöz yol; çocuk; kompleks doğuştan kalp hastalığı; diyagnostik kateterizasyon; Glenn anastomozu; sağ kalp kateterizasyonu.

Right-heart catheterization using antecubital venous access in patients with complex congenital heart defects and Glenn anastomosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sezen Atik Ugan, Selman Gökalp, Betül Çınar, İrfan Levent Saltık. Right-heart catheterization using antecubital venous access in patients with complex congenital heart defects and Glenn anastomosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 103-110

Sorumlu Yazar: Sezen Atik Ugan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale