Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
PET-BT ile tanısı konan aort koarktasyonu endarteriti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 66-68 | DOI: 10.5543/tkda.2017.68246

PET-BT ile tanısı konan aort koarktasyonu endarteriti

Ümit Yaşar Sinan1, Burcu Dirlik Serim2, Rukiye Yıldırım1, Özge Çetinarslan1, Mehmet Serdar Küçükoğlu1
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji, Istanbul
2İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Nükleer Tıp ve Görüntüleme, İstanbul

Enfektif endokardit (EE) büyük intratorasik damarların endotelini, kalp kapaklarını ve intrakardiyak yabancı materyalleri etkileyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Yirmi yaşında kadın hasta ateş ve çarpıntı şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Transtorasik ekokardiyografi (TTE) incelemesi sırasında biküspit aort kapak, aort kökünde genişleme ve aort koarktasyonu saptandı. Transözofajiyal ekokardiyografi (TEE) biküspit aort kapak tanısını doğruladı ve kapak üzerinde vejetasyon saptanmadı. Kan kültüründe metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) saptandı. 18F-fluorodeoksiglukoz, pozitron emisyon tomografi, bilgisayarlı tomografi (18 FDG PET-BT) distal aort koarktasyon bölgesinde yoğun glukoz tutulumu olduğunu gösterdi. Radiyoaktif işaretli lökosit ile yapılan SPECT/BT’nin ve 18 FDG işaretli glukozla yapılan PET-BT’nin EE tanısında duyarlılığı arttırdığına dair çeşitli yayınlar mevcuttur. Bizim olgumuz, protez materyali olmayan bir hastada inen aortda endarterit tanısının PET-BT ile koyulduğu ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu, aortit; bakteriyel endokardit; kardiyak görüntüleme; doğumsal kalp hastalığı; endarterit; pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi.

Endarteritis of coarctation of the aorta diagnosed with PET-CT

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümit Yaşar Sinan, Burcu Dirlik Serim, Rukiye Yıldırım, Özge Çetinarslan, Mehmet Serdar Küçükoğlu. Endarteritis of coarctation of the aorta diagnosed with PET-CT. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 66-68

Sorumlu Yazar: Ümit Yaşar Sinan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale