Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut koroner sendromlu hastalarda antitrombotik yönetim yaklaşımlarının uzun dönem takibi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 175-183 | DOI: 10.5543/tkda.2017.66724

Akut koroner sendromlu hastalarda antitrombotik yönetim yaklaşımlarının uzun dönem takibi

Fatih Sinan Ertaş1, Lale Tokgozoglu2, On Behalf Of The Epicor Study Group1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Akut koroner sendrom (AKS) nedeni ile yatışı yapılan hastalarda taburcu olma sonrası uzun dönem takip sonuçlarının antitrombotik yönetim yaklaşımları (AYY), klinik sonuçlar ve sağlık durumu açısından gerçek yaşam koşullarında değerlendirilmesidir.

YÖNTEMLER
Bu kayıt çalışması semptom başlangıcını takiben 24 saat içinde AKS tanısı ile hastaneye yatışı yapılan ve taburcu edilebilen 1034 hastada (514’ü ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü [STYME] ve 520’si kararsız angina/ ST-segment yükselmesiz miyokart enfarktüsü [KA/STYzME] tanılı) yürütüldü. AYY, klinik sonuçlar ve sağlık durumu açısından 24-aylık takip verileri kaydedildi.

BULGULAR
Taburcu edilme sonrası 2 yıl için genel tüm-nedenli mortalite oranı %6.4 (KA/STYzME için %6.7 ve STYME için %6.0) olup, kardiyovasküler (KV) olay hastaların %9.4’ünde (KA/STYzME için %9.8 ve STYME için %8.9) ve kanama komplikasyonu ise hastaların %2.0’sinde (STYME için %2.3 ve KA/STYzME için %1.7) gözlendi. EuroQol-görsel analog skala skorları STYME’li hastalarda 78.9’dan 81.6’ya, KA/STYzME’li hastalarda 76.0 dan 76.2’ye yükseldi. Taburcu edilme sırasında ve takip eden 2 yıl sonunda EuroQol-5D indeks skorları STEMI grubunda sırasıyla 0.7 ve 0.9, UA/STEMI grubunda ise her iki dönemde de 0.8 idi. Taburcu olurken ikili antitrombosit (AT) tedavi altında olan hastaların %57.5’ i taburcu olma sonrası 2 yıl süresince de aynı tedavi altında idi. 1AT/0 antikoagülan (AK) ve ≥2AT/0AK kullanımı ile ilişkili KV olay riski sırasıyla %10.5% ve %8.9, mortalite riski sırasıyla %10.5 ve %5.8 ve kanama riski sırasıyla %0.9 ve %2.2 olarak bulundu.

SONUÇ
AKS’li hastaların gerçek yaşam koşullarında değerlendirilmesine yönelik sonuçlarımız, taburcu edilen AKS’li hastalarda uzun dönem takibin önemine ve AKS yönetimi güncel tedavi uygulamalarının daha iyi takip sonuçları ile olası ilişkisine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, antitrombotik yönetim, ST-segment yükselmesiz miyokart enfarktüsü; gerçek yaşam koşulları; ST-segment yükselmesi miyokart enfarktüsü; Türkiye.

Long-term follow-up of antithrombotic management patterns in acute coronary syndrome patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatih Sinan Ertaş, Lale Tokgozoglu, On Behalf Of The Epicor Study Group. Long-term follow-up of antithrombotic management patterns in acute coronary syndrome patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 175-183

Sorumlu Yazar: Fatih Sinan Ertaş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale