Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde 25(OH)D3 seviyesinin spontan reperfüzyon ve SYNTAX skoru üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 268-275 | DOI: 10.5543/tkda.2018.49393

ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde 25(OH)D3 seviyesinin spontan reperfüzyon ve SYNTAX skoru üzerine etkisi

Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Fahrettin Öz, Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Mustafa Gür
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana

AMAÇ
Bu çalışmada, ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde (STEMI) spontan reperfüzyon (SR), 25-hidroksivitamin D3 (25[OH]D3) ve SYNTAX skoru arasındaki ilişkileri incelemeyi planladık.

YÖNTEMLER
Geriye dönük olarak STEMI tanısı ile perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan toplam 148 hasta çalışmaya alındı.

BULGULAR
Perkütan koroner girişim öncesi TIMI 3 akıma sahip (spontan reperfüzyon) toplam 36 hasta grup 1, TIMI 0-2 akıma sahip toplam 112 hasta grup 2 olarak ayrıldı. SYNTAX skoru ve majör istenmeyen kardiyak olay (MACE) sıklığı grup 2’de daha yüksek bulundu (sırasıyla, p=<0.001, p=0.012). Ortalama 25(OH)D3 seviyesi grup 1 hastalarda belirgin olarak yüksek saptandı (p=0.003). Yaş, Killip sınıfı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve serum N-terminal pro-B-tip natriüretik peptit SYNTAX skoru ve 25(OH)D3 ile korelasyon gösterirken, troponin-I, C-reaktif protein ve kreatinin sadece SYNTAX skoru ile zayıf korelasyon gösterdi. Spontan reperfüzyon için yapılan multilojistik regresyon analizinde, SYNTAX skoru (p<0.001), Rentrop kollateral varlığı (p=0.049) ve troponin-I seviyesi (p=0.004) belirgin, 25(OH)D3 (p=0.079) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (p=0.055) seviyeleri ise istatistiksel olarak sınırda anlamlı bulundu.

SONUÇ
ST yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında düşük 25(OH)D3 seviyeleri spontan reperfüzyonun olmayışı, artmış SYNTAX skoru ve hastane içi mortalite ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D3, koroner arter hastalığı ciddiyeti; koroner akım; miyokart enfarktüsü; spontan reperfüzyon.

Impact of 25(OH)D3 on spontaneous reperfusion and SYNTAX score in patients with ST-elevation myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Fahrettin Öz, Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Mustafa Gür. Impact of 25(OH)D3 on spontaneous reperfusion and SYNTAX score in patients with ST-elevation myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 268-275

Sorumlu Yazar: Mustafa Topuz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale