Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
STEMİ’li hastalarda monosit / yüksek dansiteli lipoprotein oranı ve Selvester QRS skoru arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 260-267 | DOI: 10.5543/tkda.2018.36151

STEMİ’li hastalarda monosit / yüksek dansiteli lipoprotein oranı ve Selvester QRS skoru arasındaki ilişki

Lütfü Aşkın, Mustafa Çetin, Serdar Türkmen, Hakan Taşolar, Erdal Aktürk
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adıyaman

AMAÇ
Monositlerin yüksek yoğunluklu lipoproteine (MHR) oranı kardiyovasküler hastalıkta yeni bir prognostik faktör olarak son zamanlarda önerilmektedir. Çalışmalar ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEMİ) prognozunun tahmini için Selvester QRS skorunun değerini belgeledi. Bununla birlikte, STEMİ hastalarında QRS skoru ile MHR arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada STEMİ’li hastalarda MHR ve QRS skoru arasındaki ilişki incelenmiştir.

YÖNTEMLER
ST yükselmeli miyokart enfarktüslü 99 ardışık hasta Haziran ve Eylül 2016 yılları arasında geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastalarda EKG, monosit sayısı ve lipid panellerinin (1. gün, 2. gün ve sonra) seri ölçümleri yapıldı ve ardından MHR bu zaman noktalarında hesaplanmıştır. Hastalar, tahmin edilen enfarktüs boyutuna göre medyan değerlere göre iki gruba ayrıldı: QRS skoru <6 ve QRS skoru ≥6.

BULGULAR
Monositlerin yüksek yoğunluklu lipoproteine oranı hastanede 1. günde yüksek QRS skor grubunda daha yüksekti (p=0.001). Tek değişkenli lojistik regresyon analizinde MHR değeri QRS skoruyla ilişkiliydi ve QRS skorunun bağımsız tahmincisi olarak bulundu (OO: 0.390, %95 GA: 0.252–0.605, p<0.001).

SONUÇ
Daha yüksek bir MHR, enflamasyon ve oksidatif stresin bir göstergesi olarak kullanılır ve yüksek bir QRS puanı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Buna ek olarak, STEMİ hastalarında izlem sırasında bu skorların bağımsız bir önbelirleyicisi olduğuna karar verdik.

Anahtar Kelimeler: Ejeksiyon fraksiyonu, monosit/HDL oranı; Selvester QRS skor; ST elevasyonlu miyokart enfarktüsü.

The relationship between monocyte/high-density lipoprotein ratio and Selvester QRS score in patients with STEMI

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lütfü Aşkın, Mustafa Çetin, Serdar Türkmen, Hakan Taşolar, Erdal Aktürk. The relationship between monocyte/high-density lipoprotein ratio and Selvester QRS score in patients with STEMI. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 260-267

Sorumlu Yazar: Lütfü Aşkın, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale