Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyak cihaz implante edilmiş konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda depresyon ve tüm nedenlere bağlı mortalite [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 479-487 | DOI: 10.5543/tkda.2018.04134

Kardiyak cihaz implante edilmiş konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda depresyon ve tüm nedenlere bağlı mortalite

Georgiy S. Pushkarev, Vadim A. Kuznetsov, Yakov A. Fisher, Anna M. Soldatova, Tatiana N. Enina
Tyumen Cardiology Research Center, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Science, Tomsk, Russia

AMAÇ
Çalışmanın amacı kardiyak cihaz implante edilmiş konjestif kalp yetersizliği (KKY) hastalarında depresyon ile tüm nedenlere bağlı mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti.

YÖNTEMLER
Çalışmaya kardiyak cihaz implante edilmiş 360 hasta (yaş ortalaması, 56.8±10.0 yıl, %83.1’i erkek hasta) (156 hastaya resenkronizasyon tedavisi için kardiyak cihaz, 104 hastaya ise kardiyoversiyon için defibrilatör takılmış) alındı. Ortalama izlem süresi 48.6±32.2 aydı. Depresif semptomları değerlendirmek için Beck Depresyon Envanteri (BDI) kullanıldı. BDI skoru 0–9 olanlarda depresyonun olmadığı, 10–18 arası hafif-orta derecede depresyon ve 19’dan yüksekse hastaların ağır depresyonda olduğu kabul edildi. Depresyonun tüm nedenlere bağlı mortaliteye etkisini değerlendirmede %95 güven aralığında risk oranlarını (HR) tahmin etme amacıyla Cox orantısal riskler modeli kullanıldı. Karışıklığa neden olan faktörler (yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, hipertansiyon, diabetes mellitus, beden kütle indeksi, hiperkolesterolemi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, koroner arterlerin hemodinamik açıdan önemli olan lezyonlarının sayısı ve implante edilmiş kardiyak cihazların tipi) için düzenlemeler yapıldıktan sonra HR hesaplandı.

BULGULAR
İzlem dönemi sırasında 37 (%14.2) hasta hayatını kaybetti. Depresyon skoruna tüm nedenlere bağlı mortalitenin etkisi için düzeltilmiş HR 1.05 (%95 GA 1.01–1.09) idi. Depresyonu olmayan hastalar (HR=1.0) kategorik göstergelerin analizi için referans grubu olarak kabul edildi. HR, hafif depresif semptomları olanlarda 1.32 (%95 GA 0.57–3.03), ağır depresif semptomları olanlarda 3.18 (%95 GA 1.31–7.73) idi.

SONUÇ
Artmış depresif semptomlar kardiyak cihaz implante edilmiş KKY olan hastalarda tüm nedenlere bağlı mortaliteyle bağımsız olarak korelasyon göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, kardiyak resenkronizasyon tedavisi; konjestif kalp yetmezliği; psikososyal risk faktörleri.

Depression and all-cause mortality in patients with congestive heart failure and an implanted cardiac device

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Georgiy S. Pushkarev, Vadim A. Kuznetsov, Yakov A. Fisher, Anna M. Soldatova, Tatiana N. Enina. Depression and all-cause mortality in patients with congestive heart failure and an implanted cardiac device. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 479-487

Sorumlu Yazar: Georgiy S. Pushkarev, Russia
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale