Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Biküspit aort kapak fenotiplerinin ve ilişkili patolojilerin değerlendirilmesi: Bir transözofajiyal ekokardiyografi çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 690-701 | DOI: 10.5543/tkda.2017.03152

Biküspit aort kapak fenotiplerinin ve ilişkili patolojilerin değerlendirilmesi: Bir transözofajiyal ekokardiyografi çalışması

Selcen Yakar Tülüce1, Kamil Tülüce2, Ersin Çağrı Şimşek1, Özgen Şafak1, Mehmet Şefa Ökten3, Zeynep Yapan Emren2, Sadık Volkan Emren1, Uğur Kocabaş1, Serdar Bayata1, Cem Nazlı1
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ
Farklı biküspit aort kapak (BAK) fenotiplerinin dağılımını, kapak patolojilerini ve aortopati fenotiplerininin dağılımını iki boyutlu (2B) transtorasik, 2B transözofajiyal ekokardiyografi (TÖE) ve 3B TÖE kullanarak araştırdık ve de bu incelemelerin BAK fenotiplendirmesinde kullanım yerini değerlendirdik.

YÖNTEMLER
BAK’lı 154 hasta çalışmaya alındı. Beş BAK fenotipi saptandı. Kapak patolojilerini daha iyi tanımlamak için ikili BAK sınıflandırması şu şekilde kullanıldı: Ön-arka komissür çizgisinin olduğu BAK-ÖA ve sağ-sol komissür çizgisinin olduğu BAV-SS. Aortopati fenotipleri tutulum olan kısımlara göre sınıflandırıldı.

BULGULAR
Hastaların %53.2’sinde tip 1, %16.2’sinde tip 2, %15.6’sında tip 3, %1.3’ünde tip 4 ve %13.6’sında tip 5 BAK alt tipi saptandı. BAK-ÖA ve BAK-SS’nin prevalansı sırasıyla %68.2 ve %31.8 idi. BAK-ÖA ve BAK-SS, kapak patolojileri açısından karşılaştırıldığında aort yetersizliği açısından fark yokken (p=0.9), BAK-SS grubunda daralmış bir kapak bulundurma eğilimi daha yüksekti (p=0.003). Sinüsler düzeyinde endekslenmiş aort çapı BAK-ÖA’da BAK-SS’ye göre daha genişti (p=0.008). Kök ve tübüler bölümün genişlediği hastalarda BAK-ÖA saptanma sıklığı BAK-SS saptanma sıklığına göre daha yüksekti (%85’e karşı %15). BAK popülasyonumuzda kök fenotipi (%3.2) belirgin olarak azdı. 2B TÖE hastaların %90.1’inde BAK fenotipini belirleyebildi ve 3B görüntülemeye olguların %9.9’unda ihtiyaç duyuldu.

SONUÇ
BAK’lı hastalarda kapak ve aortopati fenotiplerinin sıklığında ırksal değişiklikler olabilir. BAK fenotipleri aort darlığı ve aortopati açısından farklılıklar göstermektedir. BAK fenotipini belirlemede TTE’nin düşük yararına karşın TÖE iyi bir tanısal fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Aortopati, biküspit aort kapağı; transözofajiyal ekokardiyografi.

Assessment of bicuspid aortic valve phenotypes and associated pathologies: A transesophageal echocardiographic study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selcen Yakar Tülüce, Kamil Tülüce, Ersin Çağrı Şimşek, Özgen Şafak, Mehmet Şefa Ökten, Zeynep Yapan Emren, Sadık Volkan Emren, Uğur Kocabaş, Serdar Bayata, Cem Nazlı. Assessment of bicuspid aortic valve phenotypes and associated pathologies: A transesophageal echocardiographic study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 690-701

Sorumlu Yazar: Selcen Yakar Tülüce, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale