Koroner arter baypas ameliyatı sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 169-174 | DOI: 10.5543/tkda.2017.98442

Koroner arter baypas ameliyatı sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi

Semiha Alkan, Esengül Topal, Muhammet Onur Hanedan, İlker Mataracı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon

AMAÇ
Koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı sonrası, hastaların takip etmeleri gereken bir hastalık süreci vardır ve sağlıklı davranışlar bu süreçte anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışmada, KABG sonrası taburcu olan hastaların sağlığı geliştirme davranışlarını değerlendirerek etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Araştırma Mart-Haziran 2016 tarihleri arasında poliklinik kontrolüne gelen 152 hasta ile kesitsel olarak yapıldı. Veriler hasta bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ) ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesine sayı, yüzdelik, standart sapma, ortalama, bağımsız t ve anova testi kullanıldı.

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 58±13 idi. Hastaların %71.6’sı erkekti. %55.4’ü 1–4 ay önce KABG ameliyatı olduğunu, %88.4’ü taburcu olduktan sonra düzenli olarak kontrollere geldiğini ifade etmiştir. Koroner arter baypas greft olan hastaların SYBD puan ortalaması 110.28±17.32 olarak bulundu. Elli beş yaş altında ve kadın hastaların, evli olanların, geliri giderinden yüksek olanların, ek hastalığı olmayanların, 1–4 ay öncesinde KABG ameliyatı geçirenlerin, taburcu olduktan sonra düzenli kontrole gelenlerin ve taburcu olurken hastalıkla ilgili yeterli düzeyde eğitim alanların SYBD toplam puanı diğer gruplara kıyasla anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).

SONUÇ
Bu çalışmada, KABG ameliyatı geçiren hastaların SYBD puan ortalamaları orta düzeyde olduğu ve taburcu olma sırasında verilen eğitimlerin sağlığı geliştirici davranışlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas ameliyatı, sağlıklı yaşam biçimi; sağlık davranışları.

Assessment of healthy lifestyle behaviors after coronary artery bypass surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semiha Alkan, Esengül Topal, Muhammet Onur Hanedan, İlker Mataracı. Assessment of healthy lifestyle behaviors after coronary artery bypass surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 169-174

Sorumlu Yazar: Semiha Alkan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale