Profesyonel koşucularda egzersiz sırasında intraventriküler gradient artışı ve dinamik obstrüksiyonun değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 715-722 | DOI: 10.5543/tkda.2017.98293

Profesyonel koşucularda egzersiz sırasında intraventriküler gradient artışı ve dinamik obstrüksiyonun değerlendirilmesi

Kadir Uğur Mert1, Ferhat Radi1, Ayda Sadati2, Gurbet Özge Mert3, Muhammet Dural1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Miyaneh Devlet Hastanesi, Kardiyoji Bölümü, İran
3Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Eskişehir

AMAÇ
Atletlerde ani kardiyak ölüm hem ülkemizde hem de dünyada en üzücü olaylardan biridir. Ani ölümle kaybedilen bu atletlerin bir kısmında açık bir yapısal kalp anormalliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada egzersizin ventrikül içi basınç farkı ve kardiyak hemodinamik parametreler üzerine etkisi atletlerde ve sağlıklı kontrol grubunda karşılaştırılmıştır.

YÖNTEMLER
Çalışmamıza 21 profesyonel erkek koşucu ve 21 sağlıklı erkek kontrol grubu olarak alındı. Tüm katılımcılara hem istirahatte hem de maksimal egzersiz düzeyinde iken transtorasik ekokardiyografi yapılarak ventrikül içi basınç farkı ve kardiyak sistolik ve diyastolik fonksiyonlar değerlendirildi. Zirve egzersiz düzeyinde ventrikül içi basınç farkının >30 mm Hg saptanması anormal artmış basınç farkı olarak kabul edildi.

BULGULAR
Her iki gruptaki katılımcıların tamamı öngörülen maksimum egzersiz düzeyine ulaştı. Katılımcıların hiçbirinde maksimum egzersiz düzeyine ulaşmayı engelleyen bir semptom gelişmedi. Atletlerde hem bazal ölçümlerde hem de maksimum egzersiz sonrasındaki ölçümlerde zirve sistolik ventrikül içi basınç farkı kontrol grubundan daha yüksek bulundu. Hiçbir bireyde anormal artmış zirve sistolik ventrikül basınç farkı saptanmadı.

SONUÇ
Bulgularımız aerobik egzersizin yapısal olarak normal kalbe sahip bireylerde ventrikül içi dinamik obstrüksiyona yol açmadığını ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik kardiyomiyopati, intraventriküler gradiyent; ani ölüm.

Evaluation of increase in intraventricular gradient and dynamic obstruction during exercise stress test in competitive runners

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kadir Uğur Mert, Ferhat Radi, Ayda Sadati, Gurbet Özge Mert, Muhammet Dural. Evaluation of increase in intraventricular gradient and dynamic obstruction during exercise stress test in competitive runners. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 715-722

Sorumlu Yazar: Kadir Uğur Mert, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale