Akut pulmoner embolide sağ ventrikül çıkış yolu fraksiyonel kısalması ile pulmoner emboli ciddiyet indeksi arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 709-714 | DOI: 10.5543/tkda.2017.94694

Akut pulmoner embolide sağ ventrikül çıkış yolu fraksiyonel kısalması ile pulmoner emboli ciddiyet indeksi arasındaki ilişki

Ekrem Şahan1, Murat Karamanlıoğlu1, Suzan Şahan2, Murat Gül3, Ahmet Korkmaz4, Omaç Tüfekçioğlu2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
3Düzce Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Düzce
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ
Sağ ventrikül (SaV) fonksiyonları, akut pulmoner embolide (APE) klinik önem taşır. SaV çıkış yolu (SaVÇY) sistolik fonksiyonu ölçümleri, SaV fonksiyonlarını değerlendiren ekokardiyografik yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı, SaVÇY sistolik fonksiyonları ile pulmoner emboli ciddiyet indeksi (PESI) skoru arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

YÖNTEMLER
Pulmoner bilgisayarlı tomografi (BT) ya da ventilasyon perfüzyon (V/Q) sintigrafisi ile tanı konmuş, SaV değerlendirmesi ve ölçümleri, SaVÇY fraksiyonel kısalma (SaVÇY-FS) ölçümleri yapılmış 151 APE’li hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar PESI skorlarına göre sPESI <1 (n=85) ve sPESI ≥1(n=66) olarak iki gruba ayrıldı.

BULGULAR
sPESI <1 grubunda ortalama yaş 59.71±12.98 yıl, sPESI ≥1 grubunda ortalama yaş 61.14±12.67 yıldı (p>0.05). sPESI <1 grubunda 52 erkek (%61.2), sPESI ≥1 grubunda 27 erkek (%40.2) hasta mevcuttu (p=0.013). Her iki grup arasında glukoz, serum kreatinin, hemoglobin, C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, troponin ve D-dimer seviyelerinde anlamlı fark yoktu. SaVÇY-FS oranı sPESI ≥1 grubunda (n=66) (34.41±3.56 vs. 22.98±4.22) istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p<0.001). Her iki grup arasında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) değerinde fark yoktu (p>0.05). sPESI ≥1 grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde TAPSE değerleri düşük, SPAB değerleri yüksekti (p<0.05). sPESI <1 grubunda 7, sPESI ≥1 grubunda 16 ölüm görüldü. Düşük RVOT-FS’li hastalarda mortalite oranı daha yüksekti ve RVOT-FS’nin <0.22 olması mortaliteyi %54.5 duyarlılıkla öngördürmekteydi (AUC: 0.674,%95 GA 0.552-0.796; p=0.009).

SONUÇ
SaVÇY-FS oranı, SaV sistolik fonksiyonlarının noninvaziv ölçüm yöntemlerinden biridir ve akut pulmoner embolili hastalarda sPESI skoru ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Bu kolay elde edilebilen ölçüm, APE’li hastalarda kısa dönem mortalitesini öngördürücü olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, fraksiyonel kısalma; pulmoner emboli; Pulmoner Emboli Ciddiyet İndeksi; sağ ventrikül fonskiyonları.

The relationship between right ventricular outflow tract fractional shortening and Pulmonary Embolism Severity Index in acute pulmonary embolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ekrem Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Suzan Şahan, Murat Gül, Ahmet Korkmaz, Omaç Tüfekçioğlu. The relationship between right ventricular outflow tract fractional shortening and Pulmonary Embolism Severity Index in acute pulmonary embolism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 709-714

Sorumlu Yazar: Ekrem Şahan, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale