Miyokart enfarktüsü olan kişilerin bakış açısından hizmet kalitesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 197-204 | DOI: 10.5543/tkda.2017.90250

Miyokart enfarktüsü olan kişilerin bakış açısından hizmet kalitesi

Kamal Gholipour1, Jafar Sadegh Tabrizi2, Solmaz Azimzadeh3, Samad Ghafari4, Shabnam Iezadi5
1Tabriz Health Services Management Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2Department of Health Services Management, Faculty of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3Iranian Center of Excellence in Health Management, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4Department of Cardiology, Cardiovascular Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5Social Determinants of Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

AMAÇ
Genellikle sağlık hizmetlerindeki klinik olmayan durumları ifade eden hizmet kalitesi (HK), temel olarak “sağlık hizmeti sağlayıcıları” ve müşteriler arasındaki ilişkiye ve sağlık hizmetlerinin verildiği ortama odaklanmaktadır. Bu çalışmada, miyokart enfarktüsü (ME) geçiren hastaların bakış açısından HK’yi değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Tabriz Shahid Madani Kardiyoloji Kliniği’ndeki 164 ME hastası üzerinde bir kesitsel çalışma gerçekleştirildi. Çalışmaya katılacak kişiler, uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçildi. Hizmet kalitesi, onaylı bir “Sağlık Hizmet Kalitesinde Kapsamlı Kalite Ölçümü Anketi” kullanılarak değerlendirildi ve ölçümlerin güvenilirliği Cronbach alfa güvenilirlik katsayı temel alınarak doğrulandı (α=0.81). Hizmet kalitesi, müşterinin bakış açısından sağlık ile ilgili olmayan durumların önem ve performansı dikkate alınarak HK=10-(Önem x Performans) formülü kullanılarak hesaplandı. Önem puanları 1 ila 10 arasında, performans puanları ise 0 ila 1 arasında değişmekte idi.

BULGULAR
Çalışmada yer alan 164 katılımcının yaklaşık %75’i erkekti ve bunların yaklaşık %44’ü 51 ila 65 yaş arasında idi. Müşterilerin bakış açısından, toplam HK skoru 10 üzerinden 6.80 ve tüm HK bileşenleri için tek tek verilen skorlar kabul edilebilir düzeyin altındaydı. Gizlilik, haysiyet ve devamlılık en yüksek skorları alırken, destek gruplarına erişim en düşük skora sahipti.

SONUÇ
Çalışma bulguları, HK’nin iyileştirilebilmesi için bir fırsat oluşturmuştur. Müşteriler için önemli olan ve destek gruplarına erişim gibi düşük skorlar almış bulunan hizmetlerin kalitesinin artırılması için, hasta ve sağlık hizmet sağlayıcılarının kalite düzeltme faaliyetlerinde birlikte yer almaları etkin bir strateji olabilir.

Anahtar Kelimeler: Önem, miyokart enfarktüsü; hastaların bakış açısı; performans; hizmet kalitesi.

Service quality from the perspective of myocardial infarction patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kamal Gholipour, Jafar Sadegh Tabrizi, Solmaz Azimzadeh, Samad Ghafari, Shabnam Iezadi. Service quality from the perspective of myocardial infarction patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 197-204

Sorumlu Yazar: Kamal Gholipour, Iran
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale