Koroner arter hastalarında statin uyumunu etkileyen faktörlerin incelenmesi: Tek merkez gözlemsel çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 723-730 | DOI: 10.5543/tkda.2017.89947

Koroner arter hastalarında statin uyumunu etkileyen faktörlerin incelenmesi: Tek merkez gözlemsel çalışması

Tuba Özdemir1, İrfan Şahin2, İlhan İlker Avcı3, Barış Güngör3, Eser Durmaz2, Sevil Tuğrul2, Mert İlker Hayıroğlu3, Serdar Kahyaoğlu2, Orkhan Karımov2, Ertuğrul Okuyan2
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Koroner arter hastalarına (KAH) hayat boyu statin tedavisi önerilmesine rağmen, tedaviye uyum ciddi bir problemdir. Bu çalışmada, koroner anjiyografi (KAG) ile KAH tanısı konmuş yüksek riskli hastalarda statin tedavisinin kesilmesine yol açan faktörlerin incelenmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Çalışmaya KAH tanısıyla takip edilen ardışık 300 hasta alındı. Statin tedavisine devam eden hastalar tedaviye bağlı grubu oluştururken, statin tedavisine 30 günden fazla ara veren hastalar statin tedavisine bağlı olmayan grubu oluşturdu. Hastalara demografik özellikleri, tıbbi geçmişleri, statin tedavisi hakkında bilgi durumları ve statin tedavisini kesme nedenlerini içeren bir anket formu doldurtuldu.

BULGULAR
Hastaların 160’ı (%53.3) statin tedavisine bağlı idi. Yüz yirmi iki hastaya miyokart enfarktüsü tanısı konmuştu ve taburcu olurken en sık atorvastatin reçete edilmişti. Hastaların %26’sı okuma-yazma bilmiyordu ve %55’i ilkokul mezunuydu. Tüm hasta popülasyonu değerlendirildiğinde, sadece 39 hastada (%13) LDL-kolesterol <70 mg/dL saptandı. Statin tedavisine bağlı olmayan grupta, %60 oranında statin tedavisinin bırakılmasının sebebinin ilacın doktorlar tarafından kesilmesi olduğu görüldü. Yüzde 14 hasta, kolesterol değerlerinin düşmesi veya normal değerlere inmesi nedeniyle ilacı kendileri bırakmıştı. Televizyon programları veya sosyal medyadan etkilenerek statin tedavisini bırakma oranı ise sadece %8 olarak saptandı.

SONUÇ
Bulgularımız, KAH’lı hastalarda yoğun statin tedavisinin öneminin hastalar ve hekimler tarafından tam anlaşılmadığını göstermektedir. KAH’da statin tedavisine devamlılık oranı ve tedavi başarısı düşük olduğundan kolesterol değerleri yüksek kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağlılık, koroner arter hastalığı; statin.

Assessment of factors related to statin non-adherence in patients with established coronary artery disease: A single-center observational study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tuba Özdemir, İrfan Şahin, İlhan İlker Avcı, Barış Güngör, Eser Durmaz, Sevil Tuğrul, Mert İlker Hayıroğlu, Serdar Kahyaoğlu, Orkhan Karımov, Ertuğrul Okuyan. Assessment of factors related to statin non-adherence in patients with established coronary artery disease: A single-center observational study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 723-730

Sorumlu Yazar: İrfan Şahin, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale