STEMI hastalarında primer perkütan koroner girişim sonrası düşük tiyol seviyeleri ve kardiyovasküler olay gelişimi arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 248-259 | DOI: 10.5543/tkda.2018.82668

STEMI hastalarında primer perkütan koroner girişim sonrası düşük tiyol seviyeleri ve kardiyovasküler olay gelişimi arasındaki ilişki

Oğuz Akkuş1, Mustafa Topuz1, Hasan Koca1, Hazar Harbalioğlu1, Onur Kaypaklı1, Mehmet Kaplan1, Ömer Şen1, Atilla Bulut1, Hakim Çelik2, Özcan Erel3, Mustafa Gür1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2Biyokimya Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa
3Biyokimya Ana Bilim Dalı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, primer perkütan koroner girişim yapılan ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEMI) hastalarında periprosedürel faktörlerle düşük tiyol seviyelerinin ilişkisi olup olmadığını ve 6 aylık takipte prognoza etkilerini belirlemektir.

YÖNTEMLER
Primer perkütan koroner girişim yapılan 241 STEMI ve normal koroner anjiyografi saptanan 67 bireyden oluşan kontrol grubu dahil edildi.

BULGULAR
Yaş, kontrast nefropatisi, N-terminal beyin natriüretik peptit (NT-proBNP), stent uzunluğu ve kreatinin native thiol için, NT-proBNP, kontrast nefropatisi ve kreatinin total tiyol ile ilişkili faktörler iken; NT-proBNP disülfit ile ilşkili faktör olarak saptandı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, nativ tiyol, total tiyol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve serum albümin altı aylık majör istenmeyen kardiyovasküler olaylar (MACE) gelişimine etki eden en etkili parametreler olarak bulundu.

SONUÇ
ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüs hastalarında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, nativ, total tiyol, LDL ve serum albümin uzun dönem morbititeye etki eden faktörler olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokart enfarktüsü, koroner dolaşım; majör istenmeyen kardiyovasküler olay; oksidatif stres; tiyol.

The relationship between low thiol levels and major adverse cardiovascular events after primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Hasan Koca, Hazar Harbalioğlu, Onur Kaypaklı, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Hakim Çelik, Özcan Erel, Mustafa Gür. The relationship between low thiol levels and major adverse cardiovascular events after primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 248-259

Sorumlu Yazar: Oğuz Akkuş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale