Brugada ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliği: Olgu sunumu ve literatür derlemesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 488-493 | DOI: 10.5543/tkda.2018.77834

Brugada ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliği: Olgu sunumu ve literatür derlemesi

Gökhan Aksan1, Mehmet Tezcan1, Özgür Çevrim2, Ali Elitok3, Ahmet Kaya Bilge3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Otuz bir yaşında erkek hastada çarpıntı, baş dönmesi ve tekrarlayan senkop atakları şikayeti mevcut idi. 12 derivasyonlu elektrokardiyogramda (EKG) Wolff Parkinson White (WPW) sendromunu destekleyen açık ventriküler preeksitasyon vardı. Ayrıca, inkomplet sağ dal bloğu ve V2 derivasyonunda 3-mm ST-segment yükselmesi ve ters dönmüş T dalgası coved-tip (Tip-1) Brugada paterni ile uyumlu idi. Hastaya elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) yapıldı ve haritalama esnasında, en erken ventriküler aktivasyonun ve en kısa AV intervalin mitral anulus posterolateral lokalizyonda olduğu saptandı. Aksesuar yolun başarılı radyofrekans ablasyonundan (RF) sonra Brugada EKG paterninin değişkenlik göstermesi üzerine ajmalin provakasyon testi yapıldı. Ajmalin provakasyon testi sonrası tip-1 Brugada EKG paterni gelişti. Hastamızda tekrarlayan senkop ataklarını ve bu iki sendromun semptom birlikteliğini dikkate alarak, programlı ventriküler stimülasyon uyguladık ve ardından ventrikül fibrilasyonu uyarıldı ve sonucunda implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör yerleştirildi.

Anahtar Kelimeler: Brugada sendromu, senkop; Wolff Parkinson White sendromu.

Coexistence of Brugada and Wolff Parkinson White syndromes: A case report and review of the literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gökhan Aksan, Mehmet Tezcan, Özgür Çevrim, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge. Coexistence of Brugada and Wolff Parkinson White syndromes: A case report and review of the literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 488-493

Sorumlu Yazar: Gökhan Aksan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale