Kardiyak sendrom X’li hastalarda artmış miyokart enerji tüketimi: Çok iş, çok ağrı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 446-454 | DOI: 10.5543/tkda.2018.76967

Kardiyak sendrom X’li hastalarda artmış miyokart enerji tüketimi: Çok iş, çok ağrı

Mehmet Serkan Çetin1, Elif Hande Özcan Çetin2, Uğur Canpolat3, Mehmet Akif Erdöl2, Selahattin Aydın4, Özlem Özcan Çelebi2, Ahmet Temizhan2, Yeşim Akın2, Omaç Tüfekçioğlu2, Dursun Aras2, Serkan Topaloğlu2, Sinan Aydoğdu2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Balıkesir

AMAÇ
Kardiyak sendrom X’li (KSX) hastalarda miyokardın enerji tüketimini (myocardial energy expenditure, MEE) değerlendirmeyi ve bu parametrenin egzersiz EKG parametreleri ile ilişkisini incelenmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Koroner anjiyografileri yapılan ve normal koroner arterler saptanan ardışık 99 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar semptom ve egzersiz EKG parametrelerine göre ikiye ayrıldı: KSX’li 56 hasta ve negatif egzersiz testi olan 43 kontrol hastası. MEE, transtorasik ekokardiyografi ile elde edilen sirkümferensiyal sistol sonu stresi, atım hacmi ve sol ventrikül ejeksiyon süresi parametreleri kullanılarak hesaplandı.

BULGULAR
Kardiyak sendrom X’li hastalarda istirahattaki MEE(dk) değeri kontrol grubuna göre %28 daha fazlaydı (89.2±36.3 ve 69.8±17.2). Korelasyon analizinde MEE(dk) ile Duke tredmil skoru (DTS) arasında orta düzeyde negatif korelasyon saptandı (β: -0.456, p<0.001). KSX’i öngörmede alıcı işlem karakteristikleri (ROC) eğrisinde MEE(dk) değişkeni için 74.6 kal/dk kestirim değerinin %78.1 duyarlılığa ve %75.3 özgüllüğe sahip olduğu tespit edildi. İstirahatte dakikada harcanan fazladan 1 kalori, KSX olma ihtimalini yaklaşık %86 artırdı (OR: 1.863).

SONUÇ
Çalışmamız KSX’li hastalarda kontrol grubuna kıyasla miyokart enerji tüketiminin artmış olduğunu göstermiştir. Artmış MEE, KSX’in bağımsız bir öngördürücüsü olarak saptanmıştır. MEE’deki artışla orantılı olarak kötü prognoz göstergesi olan DTS azalmaktadır. Artmış MEE, KSX patofizyolojisinde önemli bir role sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Duke skoru, kardiyak sendrom X; miyokardiyal enerji tüketimi.

Increased myocardial energy expenditure in cardiac syndrome X: More work, more pain

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Serkan Çetin, Elif Hande Özcan Çetin, Uğur Canpolat, Mehmet Akif Erdöl, Selahattin Aydın, Özlem Özcan Çelebi, Ahmet Temizhan, Yeşim Akın, Omaç Tüfekçioğlu, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu, Sinan Aydoğdu. Increased myocardial energy expenditure in cardiac syndrome X: More work, more pain. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 446-454

Sorumlu Yazar: Elif Hande Özcan Çetin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale